STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 05/HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trong các cấp công đoàn 10/04/2020
2 151/QĐ-CĐXD Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (151/QĐ-CĐXD, 10/4/2020) 10/04/2020
3 Phụ lục 151 Phụ lục kèm theo Quy chế khen thưởng của CĐXDVN 10/04/2020
4 1218/LĐTBXH-TLĐ Tổ chức tháng ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020 09/04/2020
5 150/CĐXD-CSPL Cung cấp số liệu tình hình DN và NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 09/04/2020
6 414-cv/bcsđ Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về công tác và quản lý lễ hội 03/04/2020
7 307/TLĐ Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
8 ../HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” 31/03/2020
9 1064/LĐTBXH-QHLĐTL Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 25/03/2020
10 263/TLĐ Tăng cường triển khai thỏa thuận hợp tác và phát động truyền thông ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp 24/03/2020
11 134 /CĐXD-NC Hướng dẫn Công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2020 24/03/2020
12 135/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2020
13 133/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 24/03/2020
14 122/KH-CĐXD Kế hoạch Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023 19/03/2020
15 123/KH-CDXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020