STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 650/TLĐ Tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung 05/05/2017
2 40/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ 28/04/2017
3 625/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 28/04/2017
4 số 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017
5 44/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 14/04/2017
6 04/2017/TT-BXD QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 30/03/2017
7 178/HD-UBKT Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 27/03/2017
8 Kèm Hương dẫn số 178/HD-UBKT MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 27/03/2017
9 178/HD-UBKT Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 27/03/2017
10 Biểu mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBKT công đoàn các cấp 27/03/2017
11 172 /CĐXD-UBKT Công văn về việc đôn đốc triển khai các văn bản của TLĐ 23/03/2017
12 169/CDXD-TG Lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam lần thứ II năm 2017 23/03/2017
13 170/HD-CDXD Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 23/03/2017
14 171/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII, ĐH XII CĐVN 23/03/2017
15 11/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 10 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) 17/03/2017