STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 250 /CĐXD-UBKT Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2019 25/04/2019
2 570/TLĐ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 19/04/2019
3 219/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 16/04/2019
4 214/CĐXD-TG Tổng hợp đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách phát huy đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật cao 12/04/2019
5 211/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2019 10/04/2019
6 203 /KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 04/04/2019
7 201/KH-CĐXD Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 04/04/2019
8 Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 25/03/2019
9 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 20/03/2019
10 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024 19/03/2019
11 Số 33-CT/TW Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 18/03/2019
12 363/TLĐ Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 07/03/2019
13 133/CĐXD-CSPL Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 05/03/2019
14 134/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) 05/03/2019
15 ./CĐXD-TG Phụ lục báo cáo Tháng Công nhân năm 2019 28/02/2019