STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 536/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020 31/10/2019
2 522/CĐXD-UBKT Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019 22/10/2019
3 520/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21/10/2019
4 521/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 21/10/2019
5  /CĐXD-TOC Biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Tổ chức 2019 21/10/2019
6 485 /HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 25/09/2019
7 364/CĐXD-TG Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 27/06/2019
8 /HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vì biển, hải đảo Việt Nam và vì môi trường năm 2019 18/06/2019
9 346/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2019 13/06/2019
10 .../CĐXD-UBKT Yêu cầu báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
11 Biểu mẫu Mẫu biểu kèm theo báo cáo số lượng, chất lượng UV UBKT CĐ các cấp 28/05/2019
12 293/CĐXD-TG Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 20/05/2019
13 248 /KH-CĐXD Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023 25/04/2019
14 219/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 16/04/2019
15 211/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2019 10/04/2019