STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 133/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 24/03/2020
2 123/KH-CDXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
3 123 /KH–CĐXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
4 94/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 26/02/2020
5 573/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 26/11/2019
6 536/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn năm 2020 31/10/2019
7 531 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành TLĐLĐVN (2010 -2020) 29/10/2019
8 248 /KH-CĐXD Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023 25/04/2019
9 219/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 16/04/2019
10 203 /KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 04/04/2019
11 134/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) 05/03/2019
12 110 /KH-CĐXD Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 31/01/2019
13 45 /KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG ĐOÀN NĂM 2019 24/01/2019
14 760/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 12/12/2018
15 244 /KH-CĐXD Kế hoạch hành động CĐXDVN thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 30/03/2018