STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 146/KH-CĐXD Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028 20/03/2024
2 615/Kh-CĐXD Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 14/11/2023
3 173/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 01/04/2022
4 119/KH-CĐXD Kế hoạch kiểm tra, giám sát các công đoàn trực thuộc năm 2022 28/02/2022
5 116/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 09/03/2021
6 111/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia 05/03/2021
7 291/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 19/08/2020
8 133/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 24/03/2020
9 123/KH-CDXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
10 123 /KH–CĐXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
11 94/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 26/02/2020
12 573/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 26/11/2019
13 536/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn năm 2020 31/10/2019
14 531 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành TLĐLĐVN (2010 -2020) 29/10/2019
15 248 /KH-CĐXD Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023 25/04/2019