STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 05 /KH-UBKT Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021 29/01/2021
2 66/CĐXD-TG Phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo cho NLĐ đón Tết Tân Sửu an toàn 28/01/2021
3 29/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong ngành Xây dựng năm 2021 13/01/2021
4 6099/BXD-VP Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 21/12/2020
5 473/CĐXD -TG Thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TLĐ của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII 17/12/2020
6 462/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2020 11/12/2020
7 441/CĐXD-TG Bình chọn video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ 02/12/2020
8 443/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề GVN-ĐVN (443/HD-CĐXD, 02/12/2020) 02/12/2020
9 429/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa - Thể thao" (429/HD-CĐXD, 24/11/2020) 24/11/2020
10 76/KH-TLĐ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ 16/11/2020
11 30/CV-UBKT Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2020 23/10/2020
12 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 23/10/2020
13 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo BC đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 23/10/2020
14 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo BC tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 23/10/2020
15 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 23/10/2020