STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 429/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa - Thể thao" (429/HD-CĐXD, 24/11/2020) 24/11/2020
2 30/CV-UBKT Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2020 23/10/2020
3 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 23/10/2020
4 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo BC đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 23/10/2020
5 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo BC tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 23/10/2020
6 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 23/10/2020
7 2020 Các mẫu báo cáo Ban Tổ chức 2020 07/10/2020
8 357/CĐXD-TG Duy trì thành quả phòng chống dịch Covid-19 05/10/2020
9 351/CĐXD-TG Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ 01/10/2020
10 23/HD-UBKT Hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐXDVN về công tác kiểm tra, giám sát 27/08/2020
11 23/HD-UBKT Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT (đối với CĐCS trực thuộc CĐXDVN) 27/08/2020
12 23/HD-UBKT Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT (đối với CĐ cấp trên trực tiếp CS trực thuộc CĐXDVN) 27/08/2020
13 293/CĐXD-TG CĐXDVN: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và hiến máu tình nguyện 21/08/2020
14 291/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 19/08/2020
15 280/CĐXD-TG CĐXDVN: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2020