STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 536/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020 31/10/2019
2 522/CĐXD-UBKT Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019 22/10/2019
3 520/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21/10/2019
4 521/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 21/10/2019
5  /CĐXD-TOC Biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Tổ chức 2019 21/10/2019
6 513/CĐXD-TG Thể lệ tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba 21/10/2019
7 2019 Tài liệu hướng dẫn khen thưởng năm 2019 04/10/2019
8 485 /HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 25/09/2019
9 453/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (453/HD-CĐXD, 09/9/2019) 09/09/2019
10 454/CĐXD-TG Xây dựng bộ câu hỏi về lĩnh vực khen thưởng trong tổ chức công đoàn 09/09/2019
11 1406/TLĐ Thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 09/09/2019
12 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
13 441/QĐ-CĐXD Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Cơ quan CĐXDVN 28/08/2019
14 439/QĐ-CĐXD Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 27/08/2019
15 433/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2019 22/08/2019