STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 01 Dự thảo Bộ luật lao động 14/05/2019
2 38/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 09/05/2019
3 Mẫu bc Các mẫu báo cáo của ban Tổ chức 07/05/2019
4 248 /KH-CĐXD Kế hoạch giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023 25/04/2019
5 250 /CĐXD-UBKT Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2019 25/04/2019
6 570/TLĐ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 19/04/2019
7 219/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 16/04/2019
8 214/CĐXD-TG Tổng hợp đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách phát huy đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật cao 12/04/2019
9 211/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2019 10/04/2019
10 203 /KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 04/04/2019
11 201/KH-CĐXD Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 04/04/2019
12 Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 25/03/2019
13 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 20/03/2019
14 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CB, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2024 19/03/2019
15 363/TLĐ Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 07/03/2019