STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 23/HD-UBKT Hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐXDVN về công tác kiểm tra, giám sát 27/08/2020
2 23/HD-UBKT Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT (đối với CĐCS trực thuộc CĐXDVN) 27/08/2020
3 23/HD-UBKT Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT (đối với CĐ cấp trên trực tiếp CS trực thuộc CĐXDVN) 27/08/2020
4 293/CĐXD-TG CĐXDVN: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và hiến máu tình nguyện 21/08/2020
5 291/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 19/08/2020
6 280/CĐXD-TG CĐXDVN: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2020
7 95/TB-BXD Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Xây dựng ngày 03/8/2020 04/08/2020
8 3576/BXD-VP Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 27/07/2020
9 253/TB-VPCP Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 25/07/2020
10 745/CTrPH-TLĐ-TNVN Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa TLĐLĐVN và Đài Tiếng nói Việt Nam 22/07/2020
11 713/CTPH-TLĐ-BND Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa TLĐLĐVN và Báo Nhân Dân 22/07/2020
12 263/CĐXD-TG Cung cấp trích ngang 06 cá nhân tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 13/07/2020
13 261/CĐXD-TG Triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020-2030 13/07/2020
14 Năm 2020 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Chính phủ, TLĐ, CĐXDVN 02/07/2020
15 229/CTr-CĐXD Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của CĐXDVN 26/06/2020