STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 443 CV/BCSĐ Triển khai thực hiện Chi thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW 23/06/2020
2 816/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 18/06/2020
3 213/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 16/06/2020
4 209/CĐXD Triển khai quyết định của TLĐLĐVN 15/06/2020
5 3890 CTTPH- BNN - TLĐ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỚI TÔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, GIAI ĐOẠN 2020-2030 10/06/2020
6 684/QĐ-TLĐ Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 08/06/2020
7 196 /CĐXD Triển khai thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 01/06/2020
8 188/CĐXD-TG Công văn hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá 22/05/2020
9 179/CĐXD-TG Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2020 14/05/2020
10 41/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020 08/05/2020
11 171/CĐXD-ToC Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020 (Ban Tổ chức CĐXDVN) 05/05/2020
12 13/CĐXD-UBKT Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ 29/04/2020
13 166/CĐXD-TG Điều chỉnh một số nội dung tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp CĐCS năm 2020” 28/04/2020
14 162/CĐXD-TG Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II năm 2020 27/04/2020
15 157/KH-CĐXD Kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 24/04/2020