STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 448/CV-VTCĐ Động viên tham gia viết bài cho Cuộc thi "Vòng tay công đoàn" lần thứ III 17/07/2023
2 6791/TLĐ-TG Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động phục vụ Diễn đàn Người lao động năm 2023 05/07/2023
3 338/CĐXD-TGNC Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" và Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam (mới) 23/06/2023
4 45-Kh/ ĐĐTLĐ KH thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 23/05/2023
5 253/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” 18/05/2023
6 254/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023 18/05/2023
7 255/CĐXD-TGNC Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 18/05/2023
8 245/HD-CĐXD Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 15/05/2023
9 245/HD-CĐXD Dự thảo 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 15/05/2023
10 170/KH-CĐXD Truyền thông các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân năm 2023 11/04/2023
11 6149/TLĐ-TG Đón xem, ghi nhận ý kiến về "Chương trình Giờ thứ 9+" năm 2023 15/03/2023
12 01/CT-BXD Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống mành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) 06/03/2023
13 313/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 22/12/2022
14 604/CĐXD-CSPL&QHLĐ Dừng triển khai thoả thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP Sữa Hà Lan 20/12/2022
15 543/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 10/11/2022