STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 468/CĐXD-TG Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng năm 2021 02/11/2021
2 443/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (443/HD-CĐXD, 02/12/2020, GVN-ĐVN) 02/12/2020
3 429/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa - Thể thao" (429/HD-CĐXD, 24/11/2020) 24/11/2020
4 151/QĐ-CĐXD Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (151/QĐ-CĐXD, 10/4/2020) 10/04/2020
5 07/NQ-TLĐ Nghị quyết về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 15/01/2020
6 543/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" (543/HD-CĐXD, 06/11/2019) 06/11/2019
7 2019 Tài liệu hướng dẫn khen thưởng năm 2019 04/10/2019
8 453/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (453/HD-CĐXD, 09/9/2019) 09/09/2019
9 454/CĐXD-TG Xây dựng bộ câu hỏi về lĩnh vực khen thưởng trong tổ chức công đoàn 09/09/2019
10 441/QĐ-CĐXD Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Cơ quan CĐXDVN 28/08/2019
11 439/QĐ-CĐXD Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 27/08/2019
12 317/CĐXD - TG Hướng dẫn về việc xét đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo 28/05/2019
13 19/KH-HĐTĐKT Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 24/05/2019
14 70/KH-CĐXD Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” 12/02/2019
15 2443/HD-TLĐ Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 12/12/2018