STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 2019 Tài liệu hướng dẫn khen thưởng năm 2019 04/10/2019
2 453/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (453/HD-CĐXD, 09/9/2019) 09/09/2019
3 454/CĐXD-TG Xây dựng bộ câu hỏi về lĩnh vực khen thưởng trong tổ chức công đoàn 09/09/2019
4 441/QĐ-CĐXD Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Cơ quan CĐXDVN 28/08/2019
5 439/QĐ-CĐXD Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 27/08/2019
6 317/CĐXD - TG Hướng dẫn về việc xét đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo 28/05/2019
7 19/KH-HĐTĐKT Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 24/05/2019
8 70/KH-CĐXD Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” 12/02/2019
9 2443/HD-TLĐ Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 12/12/2018
10 2443/HD-TLĐ Mẫu kèm theo Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn 12/12/2018
11 577/QĐ-CĐXD Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 577/QĐ-CĐXD ngày 05/9/2018 05/09/2018
12 2106/QĐ-TLĐ Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017
13 794/CĐXD-TG Hướng dẫn khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2017 và các mẫu đề nghị khen thưởng 21/11/2017
14 679/HD-CĐXD Hướng dẫn sửa đổi bổ sung khen thưởng phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 16/10/2017
15 405/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao" 19/06/2015