STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 02-NQ/TW Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 12/06/2021
2 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 23/10/2020
3 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo BC đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 23/10/2020
4 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo BC tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 23/10/2020
5 Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 23/10/2020
6 28/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 01/03/2020
7 166/QĐ-TTg Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Chính phủ 23/01/2020
8 90/2019/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 15/11/2019
9 38/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 09/05/2019
10 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 20/03/2019
11 75 - HD/BTGTW Về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 03/12/2018
12 149/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 07/11/2018
13 519/CĐXD-TG Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 16/08/2018
14 25/2018/QH14 Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 12/06/2018
15 72/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 15/05/2018