STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 39/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 15/05/2016
2 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016
3 102/2016/QH13 LUẬT TRẺ EM 2016 05/04/2016
4 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 03/02/2016
5 134/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộ về bảo hiểm xã hội tự nguyện 29/12/2015
6 122/2015/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 14/11/2015
7 115/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộ về bảo hiểm xã hội bắt buộc 11/11/2015
8 88/2015/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 07/10/2015
9 85/2015/NĐ-CP Nghị định quy định một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10/2015
10 Số 32/2015/Q Đ-TTg Quyết định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô 04/08/2015
11 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 22/07/2015
12 84/2015/QH13 Luật an toàn vệ sinh lao động 25/06/2015
13 93/2015/QH13 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng Bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động 22/06/2015
14 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
15 46/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015