STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 933/QĐ-TLĐ Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam 14/05/2024
2 1024/TLĐ-TG Triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg; hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW. 05/04/2024
3 16/HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024) 01/04/2024
4 49/TB-TLĐ Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024 13/03/2024
5 TL Tài liệu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 05/12/2023
6 6791/TLĐ-TG Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động phục vụ Diễn đàn Người lao động năm 2023 05/07/2023
7 45-Kh/ ĐĐTLĐ KH thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 23/05/2023
8 6149/TLĐ-TG Đón xem, ghi nhận ý kiến về "Chương trình Giờ thứ 9+" năm 2023 15/03/2023
9 4462/TLĐ-TG Tuyên truyền kết quả kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 01/07/2022
10 222/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 30/06/2022
11 33/ HD-TLĐ Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” 12/10/2021
12 2669/TLĐ “CÂM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” 24/09/2021
13 135 /KH-TLĐ Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 24/09/2021
14 3226/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 20/09/2021
15 3169/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp 07/09/2021