Tên văn bản KH thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả KH thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu văn bản 45-Kh/ ĐĐTLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 23/05/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải