Tìm kiếm Giới thiệu cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) về các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Công đoàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tổng Liên đoàn và chức năng của tổ chức Công đoàn; giúp BCH, Ban Thường vụ hướng dẫn kiểm tra, tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Nhiệm vụ:

-Nghiên cứu, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng; chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn, của BCH, Ban Thường vụ; các chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương và kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ.

-Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương công tác đ được BCH, Ban Thường vụ thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

-Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (CĐVN), các chỉ thị, nghị quyết của BCH.

Cơ cấu tổ chức cơ quan CĐXDVN

-    Ban Chính sách – Pháp luật
-    Ban Tuyên giáo
-    Ban Tổ chức
-    Ban Nữ công
-    Ban Tài chính
-    Văn phòng
-    Văn phòng Ủy ban Kiểm tra
-    Văn phòng đại diện khu vực phía nam

Biên chế cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan bao gồm: Cán bộ bầu cử, cán bộ bổ nhiệm, chuyên viên, cán sự, công nhân, nhân viên phục vụ. Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn