Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/09/2021 | 00:42

Thứ năm, 23/09/2021 | 00:42

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra
Chức năng: Giúp UBKT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ CĐVN và quy chế hoạt động của UBKT do BCH thoogn qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu, tố của các cấp công đoàn.

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo quy định của Điều lệ CĐVN, quy chế hoạt động của UBKT.

b) Theo dõi, hướng dẫ chỉ đạo, kiểm tra UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

c) Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của UBKT và chuẩn bị nội dung các kỳ họp UBKT.

d) Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ của BCH.

e) Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu, tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.

f) Giúp UBKT triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cấp mình và cấp dưới.

g) Giúp UBKT đề xuất, kiến nghị với BCH, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.

h) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động UBKT công đoàn các cấp.

Cơ cấu tổ chức:
Chủ nhiệm UBKT trực tiếp phụ trách Văn phòng UBKT; Văn phòng UBKT có các chuyên viên giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác theo từng thời kỳ.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 6
  • 7
  • 6
  • 5
  • 2
  • 0
lên đầu trang