Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 22/09/2021 | 23:56

Thứ tư, 22/09/2021 | 23:56

Văn phòng

Văn phòng
Chức năng: Tham mưu, giúp việc BCH, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạp. Tham mưu, giúp việc về công tác đối ngoại theo đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Nhiệm vụ:

a) Giúp BCH, Ban Thường vụ và Thường trực xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ đề thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

b) Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do BCH, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

c) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

d) Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trường của BCH, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác BCH, Ban Thường vụ.

e) Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ hoạt động BCH, Ban Thường vụ, Thường trực và cơ quan CĐXDVN. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.

g) Trên cơ sở chương trình đối ngoại của Tổng Liên đoàn, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện công tác đối ngoại của  CĐXDVN trong từng thời kỳ.
h) Giúp Ban Thường vụ duy trì quan hệ với các tổ chức công đoàn quốc gia, khu vực, quốc tế theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

i) Tổ chức đoàn vào, đoàn ra sau khi có sự đồng ý của Ban Thường vụ.

Cơ cấu tổ chức:
Văn phòng có Chánh Văn phòng, các phó Văn phòng, chuyên viên, nhân viên giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Văn phòng theo từng thời kỳ.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 6
  • 7
  • 6
  • 0
  • 7
  • 0
lên đầu trang