Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/09/2021 | 01:40

Thứ năm, 23/09/2021 | 01:40

Văn phòng đại diện khu vực phía nam

Văn phòng Đại diện CĐXDVN tại khu vực phía Nam
Chức năng: Đại diện Công đoàn Xây dựng Việt Nam tại khu vực phía Nam.

Nhiệm vụ:

a) Nắm tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các đơn vị thuộc ngành tại khu vực phía Nam để phản ánh, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn phục vụ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Ban Thường vụ.

b) Đại diện cho CĐXDVN thực hiện những công việc cụ thể do Ban Thường vụ ủy nhiệm.

c) Phối hợp với các ban chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc ngành tại khu vực phía Nam thực hiện nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn tổ chức, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tổng liên đoàn và CĐXDVN.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động ở các đơn vị trực thuộc; tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền , lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
- Phối hợp tổ chức, phục vụ các hoạt động của CĐXDVN tại khu vực phía Nam.

Cơ cấu tổ chức:
Văn phòng đại diện có Trưởng Văn phòng và một số thành viên không chuyên trách là cán bộ công đoàn ở các đơn vị thuộc ngành có trụ sở tại khu vực phía Nam.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 6
  • 7
  • 6
  • 7
  • 7
  • 6
lên đầu trang