STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 30/12/2016
2 140-KH/ĐĐTLĐ KH thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ 28/12/2016
3 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016
4 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc thu, chi, quản lý tài chính CĐCS 19/12/2016
5 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016
6 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016
7 1699/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 18/10/2016
8 3601/QCPH-TLĐ-BHXH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRONG VIỆC KHỞI KIỆN RA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 20/09/2016
9 HD 1386/HD-TLĐ Hướng dẫn 1368 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 15/09/2016
10 1106/TLĐ Tham gia giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ 20/07/2016
11 627/HD-TLĐ 2016 Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu 04/05/2016
12 07c/NQ-BCH NGHỊ QUYẾT 07C/NQ-BCH NĂM 2016 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA XI) VỀ CHẤT LƯỢNG BỮA CA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 25/02/2016
13 Số 07b/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới 21/01/2016
14 1499/HD-TLD Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp 21/09/2015
15 Số 887/QĐ-TLD Quyết định về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp 02/07/2015