STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số: 827/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn 17/06/2015
2 655/QĐ-TLĐ 2014 Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn 06/06/2014
3 02/CT-TLĐ 2014 Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn 06/06/2014
4 Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ Hướng dẫn đóng đoàn phí 07/03/2014
5 Quyết định 269QĐ-TLĐ Ban hanh Quy chế quản lý tài chính Công đoàn 07/03/2014
6 Quyết định số 273/QĐ-TLĐ Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn 07/03/2014
7 Quyết định 270/QĐ-TLĐ Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 07/03/2014
8 Quyết định 271/QĐ-TLĐ Quy định Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn 07/03/2014
9 Quyết định 272/QĐ-TLĐ Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 07/03/2014
10 1840/HD-TLĐ 2013 Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể 04/12/2013
11 Số hiệu: 1803/HD-TLĐ Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ năm 2013 về đóng đoàn phí công đoàn 29/11/2013
12 SỐ 1935/QĐ-TLĐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 29/11/2013
13 SỐ 1936/QĐ-TLĐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT THU, NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN. 29/11/2013
14 Số: 1755/HD-TLĐ HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 20/11/2013
15 DS. ĐCT. TLĐ. XI Danh sách Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI 05/09/2013