STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Quyết định 270/QĐ-TLĐ Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 07/03/2014
2 Quyết định 271/QĐ-TLĐ Quy định Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn 07/03/2014
3 Quyết định 272/QĐ-TLĐ Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 07/03/2014
4 1840/HD-TLĐ 2013 Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể 04/12/2013
5 Số hiệu: 1803/HD-TLĐ Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ năm 2013 về đóng đoàn phí công đoàn 29/11/2013
6 SỐ 1935/QĐ-TLĐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 29/11/2013
7 SỐ 1936/QĐ-TLĐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT THU, NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN. 29/11/2013
8 Số: 1755/HD-TLĐ HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 20/11/2013
9 DS. ĐCT. TLĐ. XI Danh sách Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI 05/09/2013
10 DS. ĐCT. TLĐ. XI Danh sách Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI 29/07/2013
11 DS. UBKT.TLĐ. XI Ủy viên ủy ban kiểm tra TLĐLĐVN khóa XI 29/07/2013
12 DS.BCH.TLĐ. XI Danh sách Ban chấp hành TLĐLĐVN khóa XI 29/07/2013
13 1439/QĐ-TLĐ Về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 14/12/2011
14 TUL Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi-bản tiếng anh) 01/11/2011
15 1841/HD-TLĐ Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và du lịch 28/10/2011