STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 115-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 08/01/2020
2 19/2016/TT-BYT Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016
3 28/2016/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh ngề nghiệp 30/06/2016
4 13/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 16/06/2016
5 08/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 15/05/2016
6 07/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 15/05/2016
7 15/2016/TT-BYT Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH 15/05/2016
8 14/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 12/05/2016
9 01/2016/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016
10 36/2014/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014
11 31/2014/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
12 Số 07/2014/TT-BNV Thông tư 07 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 29/08/2014
13 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII 22/08/2014
14 Dự thảo Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VII, tại Đại hội VIII MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019 18/08/2014
15 73/2014/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 30/05/2014