STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 2475/TLĐ Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn 10/08/2021
2 02/CTr-BCH Chương trình hành động của các cấp Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 20/07/2021
3 123/TLĐ-TG Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân" 26/03/2021
4 130/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-BCH, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn 15/03/2021
5 76/KH-TLĐ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ 16/11/2020
6 745/CTrPH-TLĐ-TNVN Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa TLĐLĐVN và Đài Tiếng nói Việt Nam 22/07/2020
7 713/CTPH-TLĐ-BND Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa TLĐLĐVN và Báo Nhân Dân 22/07/2020
8 3890 CTTPH- BNN - TLĐ Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với TLĐLĐVN về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030 10/06/2020
9 556/CT-TLĐ Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Tổng Liên đoàn 10/06/2020
10 41/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020 08/05/2020
11 26/KH-TLĐ Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn 17/04/2020
12 1218/LĐTBXH-TLĐ Tổ chức tháng ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020 09/04/2020
13 307/TLĐ Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
14 201/TLĐ Phối hợp tổ chức hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" đồng loạt ngày 06/3/2020 02/03/2020
15 127/TLĐ Hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của COVID-19 18/02/2020