STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 3601/QCPH-TLĐ-BHXH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRONG VIỆC KHỞI KIỆN RA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 20/09/2016
2 HD 1386/HD-TLĐ Hướng dẫn 1368 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 15/09/2016
3 1106/TLĐ Tham gia giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ 20/07/2016
4 627/HD-TLĐ 2016 Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu 04/05/2016
5 07c/NQ-BCH NGHỊ QUYẾT 07C/NQ-BCH NĂM 2016 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA XI) VỀ CHẤT LƯỢNG BỮA CA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 25/02/2016
6 Số 07b/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới 21/01/2016
7 1499/HD-TLD Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp 21/09/2015
8 Số 887/QĐ-TLD Quyết định về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp 02/07/2015
9 Số: 827/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn 17/06/2015
10 655/QĐ-TLĐ 2014 Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn 06/06/2014
11 02/CT-TLĐ 2014 Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn 06/06/2014
12 Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ Hướng dẫn đóng đoàn phí 07/03/2014
13 Quyết định 269QĐ-TLĐ Ban hanh Quy chế quản lý tài chính Công đoàn 07/03/2014
14 Quyết định số 273/QĐ-TLĐ Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn 07/03/2014
15 Quyết định 270/QĐ-TLĐ Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 07/03/2014