STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về việc làm. 16/01/2014
2 200/2013/ NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí kinh tế-xã hội. 26/11/2013
3 Số 196/2013/NĐ-CP Nghị định số 196/2013/NĐ-CP 21/11/2013
4 SỐ 191/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 191 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 21/11/2013
5 Số/Ký hiệu 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013
6 Luật số 38/2013/QH13 Luật việc làm năm 2013 16/11/2013
7 NGHỊ ĐỊNH 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 05/09/2013
8 Số 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/08/2013
9 60/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19/06/2013
10 Số: 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao Động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 22/05/2013
11 Số 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 14/05/2013
12 Số:50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. 14/05/2013
13 Số: 51/2013/NĐ-CP Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu 14/05/2013
14 Số : 43/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 10/05/2013
15 Số: 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 10/05/2013