STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 12/2012/QH13 Luật công đoàn (sửa đổi) năm 2012 20/06/2012
2 10/2012/QH13 Luật lao động sửa đổi 2013 20/06/2012
3 09/2012/QH13 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 18/06/2012
4 SỐ13/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN 25/04/2012
5 Số 13/2012/NĐ-CP Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 02/03/2012
6 102/2011/NĐ-CP Nghị đinh Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2011
7 70/2011/NĐ-CP Nghị định 70/2011/NĐ-CP 22/08/2011
8 22/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung 04/04/2011
9 20/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 23/03/2011
10 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước . 30/12/2010
11 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 30/12/2010
12 55/2010/QH12 Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 24/11/2010
13 91/2010/NĐ-CP Nghị định: Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 20/08/2010
14 86/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội 13/08/2010
15 48/2010/QH12 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 28/06/2010