STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/05/2013
2 Số 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động 10/05/2013
3 Số : 41/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công 08/05/2013
4 26/2013/NĐ-CP Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng. 29/03/2013
5 12/2012/QH13 Luật công đoàn (sửa đổi) năm 2012 20/06/2012
6 10/2012/QH13 Luật lao động sửa đổi 2013 20/06/2012
7 09/2012/QH13 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 18/06/2012
8 SỐ13/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN 25/04/2012
9 Số 13/2012/NĐ-CP Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 02/03/2012
10 102/2011/NĐ-CP Nghị đinh Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2011
11 70/2011/NĐ-CP Nghị định 70/2011/NĐ-CP 22/08/2011
12 22/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung 04/04/2011
13 20/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 23/03/2011
14 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước . 30/12/2010
15 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 30/12/2010