Tên văn bản Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số hiệu văn bản 02-NQ/TW Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 12/06/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BCH TƯ Đảng Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng