STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 536/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn năm 2020 31/10/2019
2 531 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành TLĐLĐVN (2010 -2020) 29/10/2019
3 522/CĐXD-UBKT Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019 22/10/2019
4 520/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21/10/2019
5 521/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 21/10/2019
6  /CĐXD-TOC Biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Tổ chức 2019 21/10/2019
7 513/CĐXD-TG Thể lệ tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba 21/10/2019
8 2019 Tài liệu hướng dẫn khen thưởng năm 2019 04/10/2019
9 485 /HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 25/09/2019
10 453/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" (453/HD-CĐXD, 09/9/2019) 09/09/2019
11 454/CĐXD-TG Xây dựng bộ câu hỏi về lĩnh vực khen thưởng trong tổ chức công đoàn 09/09/2019
12 1406/TLĐ Thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 09/09/2019
13 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
14 441/QĐ-CĐXD Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Cơ quan CĐXDVN 28/08/2019
15 439/QĐ-CĐXD Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 27/08/2019