STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 724 / HD-UBKT HƯỚNG DẪN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM 13/10/2015
2 717/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Bắc 12/10/2015
3 703 /KH-CĐXD Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 06/10/2015
4 001/UBKT Biểu mẫu báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 06/10/2015
5 683 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) 29/09/2015
6 629/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Nam 15/09/2015
7 01/HDVN Giới thiệu sân khấu Hội diễn Văn nghệ toàn quốc ngành Xây dựng khu vực phía Nam 15/09/2015
8 556/QĐ-CĐXD Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn xây dựng Việt Nam 13/08/2015
9 Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-CĐXD Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam 13/08/2015
10 545/CDXD Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 06/08/2015
11 001/VP Tài liệu sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiên NQ Đại hội XI CĐVN và NQ Đại hội XII CĐXDVN 31/07/2015
12 500/CĐXD – CSPL Tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 17/07/2015
13 498/CĐXD-TG Tăng cường tuyên truyền thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 16/07/2015
14 469/CĐXD-TG Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội XII 08/07/2015
15 416/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015 22/06/2015