STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 264/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
2 Kèm theo Quyết định số: 265 /QĐ-CĐXD Quy chế Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
3 Số 243/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2015 01/04/2015
4 Số 242/HD-CĐXD Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) 01/04/2015
5 Số: 244/CĐXD-TG Triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm, mại dâm trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2015 01/04/2015
6 Số 111/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015 28/01/2015
7 Số 112/HD-CĐXD Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 28/01/2015
8 Số: 869/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị ; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ 16/12/2014
9 Số 863 /CĐXD-CSPL Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 10/12/2014
10 Số 862 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 10/12/2014
11 Số: 860 /CĐXD-CSPL Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ -PCCN lần thứ 17, năm 2015 09/12/2014
12 Số 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2014 24/11/2014
13 Số: 827/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
14 Mẫu /HD-CĐXD Mẫu BCTT khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
15 Mẫu HD-CĐXD Mẫu DS khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014