STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số 111/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015 28/01/2015
2 Số 112/HD-CĐXD Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 28/01/2015
3 Số: 869/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị ; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ 16/12/2014
4 Số 863 /CĐXD-CSPL Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 10/12/2014
5 Số 862 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 10/12/2014
6 Số: 860 /CĐXD-CSPL Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ -PCCN lần thứ 17, năm 2015 09/12/2014
7 Số 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2014 24/11/2014
8 Số: 827/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
9 Mẫu /HD-CĐXD Mẫu BCTT khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
10 Mẫu HD-CĐXD Mẫu DS khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
11 Số: 824/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2014 18/11/2014
12 Số: 811 /CĐXD-CSPL Hướng dẫn Khen thưởng phong trào Xanh - Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ năm 2014 14/11/2014
13 Số 809/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 07/11/2014
14 Số: 794/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 30/10/2014
15 Số: 778 /KH-CĐXD Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TLĐ 23/10/2014