STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 500/CĐXD – CSPL Tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 17/07/2015
2 498/CĐXD-TG Tăng cường tuyên truyền thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 16/07/2015
3 469/CĐXD-TG Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội XII 08/07/2015
4 416/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015 22/06/2015
5 Kèm theo CV số 416/HD-CĐXD Mẫu báo cáo thành tích, tờ trình khen thưởng 22/06/2015
6 Kèm theo Cv số 416/HD-CĐXD Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo tờ trình kèm theo Cv số 416/HD-CĐXD 22/06/2015
7 Số 001/TG Mẫu đăng ký Hội diễn Văn nghệ 2015 15/06/2015
8 343/CĐXD-TG Báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015 21/05/2015
9 Kèm theo CV số 343 /CĐXDVN-TG Biểu mẫu tổng hợp, báo cáo số liệu công tác tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 21/05/2015
10 Số 007/Tc Biểu mẫu thống kê công tác tổ chức 6 tháng đầu năm 2015 19/05/2015
11 264/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
12 Kèm theo Quyết định số: 265 /QĐ-CĐXD Quy chế Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
13 Số 243/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2015 01/04/2015
14 Số 242/HD-CĐXD Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) 01/04/2015
15 Số: 244/CĐXD-TG Triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm, mại dâm trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2015 01/04/2015