STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 01/HDVN Giới thiệu sân khấu Hội diễn Văn nghệ toàn quốc ngành Xây dựng khu vực phía Nam 15/09/2015
2 556/QĐ-CĐXD Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn xây dựng Việt Nam 13/08/2015
3 Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-CĐXD Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam 13/08/2015
4 545/CDXD Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 06/08/2015
5 001/VP Tài liệu sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiên NQ Đại hội XI CĐVN và NQ Đại hội XII CĐXDVN 31/07/2015
6 500/CĐXD – CSPL Tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 17/07/2015
7 498/CĐXD-TG Tăng cường tuyên truyền thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 16/07/2015
8 469/CĐXD-TG Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội XII 08/07/2015
9 416/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015 22/06/2015
10 Kèm theo CV số 416/HD-CĐXD Mẫu báo cáo thành tích, tờ trình khen thưởng 22/06/2015
11 Kèm theo Cv số 416/HD-CĐXD Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo tờ trình kèm theo Cv số 416/HD-CĐXD 22/06/2015
12 Số 001/TG Mẫu đăng ký Hội diễn Văn nghệ 2015 15/06/2015
13 343/CĐXD-TG Báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015 21/05/2015
14 Kèm theo CV số 343 /CĐXDVN-TG Biểu mẫu tổng hợp, báo cáo số liệu công tác tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 21/05/2015
15 Số 007/Tc Biểu mẫu thống kê công tác tổ chức 6 tháng đầu năm 2015 19/05/2015