STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Kèm theo CV số 416/HD-CĐXD Mẫu báo cáo thành tích, tờ trình khen thưởng 22/06/2015
2 Kèm theo Cv số 416/HD-CĐXD Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo tờ trình kèm theo Cv số 416/HD-CĐXD 22/06/2015
3 401/QĐ-CĐXD Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 18/06/2015
4 Số 001/TG Mẫu đăng ký Hội diễn Văn nghệ 2015 15/06/2015
5 343/CĐXD-TG Báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015 21/05/2015
6 Kèm theo CV số 343 /CĐXDVN-TG Biểu mẫu tổng hợp, báo cáo số liệu công tác tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 21/05/2015
7 Số 007/Tc Biểu mẫu thống kê công tác tổ chức 6 tháng đầu năm 2015 19/05/2015
8 264/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
9 Kèm theo Quyết định số: 265 /QĐ-CĐXD Quy chế Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2015 08/04/2015
10 Số 243/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2015 01/04/2015
11 Số 242/HD-CĐXD Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) 01/04/2015
12 Số: 244/CĐXD-TG Triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm, mại dâm trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2015 01/04/2015
13 Số 111/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015 28/01/2015
14 Số 112/HD-CĐXD Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 28/01/2015
15 Số: 869/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị ; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ 16/12/2014