STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số 845/CĐXD-TG Mẫu kèm theo hướng dẫn bình chọn Điển hình tiên tiến năm 2016 04/12/2015
2 840 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán - 2016 02/12/2015
3 836/CĐXD - UBKT Đôn đốc tổ chức hội nghị và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra 01/12/2015
4 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2015 27/11/2015
5 785/HD-CĐXD Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2016 04/11/2015
6 783/CĐXD-TG Báo cáo số liệu kết quả thực hiện Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động 03/11/2015
7 003/TG Biểu mẫu báo cáo số liệu kết quả thực hiện Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động 01/11/2015
8 002/Toc Biểu mẫu Tổ chức 30/10/2015
9 01/BTCHDVN THỨ TỰ CÁC ĐƠN VỊ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
10 02/BTCHDVN THỨ TỰ BIỂU DIỄN HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
11 754/GM-CĐXD Giấy mời họp với các đơn vị tham gia Hội diễn 19/10/2015
12 724 / HD-UBKT HƯỚNG DẪN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM 13/10/2015
13 717/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Bắc 12/10/2015
14 703 /KH-CĐXD Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 06/10/2015
15 001/UBKT Biểu mẫu báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 06/10/2015