STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 003/TG Biểu mẫu báo cáo số liệu kết quả thực hiện Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động 01/11/2015
2 002/Toc Biểu mẫu Tổ chức 30/10/2015
3 01/BTCHDVN THỨ TỰ CÁC ĐƠN VỊ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
4 02/BTCHDVN THỨ TỰ BIỂU DIỄN HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
5 754/GM-CĐXD Giấy mời họp với các đơn vị tham gia Hội diễn 19/10/2015
6 724 / HD-UBKT HƯỚNG DẪN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM 13/10/2015
7 717/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Bắc 12/10/2015
8 703 /KH-CĐXD Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 06/10/2015
9 001/UBKT Biểu mẫu báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 06/10/2015
10 683 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) 29/09/2015
11 629/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Nam 15/09/2015
12 01/HDVN Giới thiệu sân khấu Hội diễn Văn nghệ toàn quốc ngành Xây dựng khu vực phía Nam 15/09/2015
13 556/QĐ-CĐXD Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn xây dựng Việt Nam 13/08/2015
14 Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-CĐXD Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam 13/08/2015
15 545/CDXD Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 06/08/2015