STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số 862 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 10/12/2014
2 Số: 860 /CĐXD-CSPL Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ -PCCN lần thứ 17, năm 2015 09/12/2014
3 Số 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2014 24/11/2014
4 Số: 827/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
5 Mẫu /HD-CĐXD Mẫu BCTT khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
6 Mẫu HD-CĐXD Mẫu DS khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014 20/11/2014
7 Số: 824/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2014 18/11/2014
8 Số: 811 /CĐXD-CSPL Hướng dẫn Khen thưởng phong trào Xanh - Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ năm 2014 14/11/2014
9 Số 809/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 07/11/2014
10 Số: 794/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 30/10/2014
11 Số: 778 /KH-CĐXD Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TLĐ 23/10/2014
12 Số: 774/CĐXD-TaC Về việc đóng đoàn phí công đoàn 22/10/2014
13 Số 01/CĐXD-TG Hồ sơ đề nghị bằng lao động sáng tạo 21/10/2014
14 Số 767/KH-CĐXD Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 20/10/2014
15 Số: 763 /CĐXD Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2014 16/10/2014