STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 13/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2016 11/01/2016
2 Kèm theo cv số 13/HD-CĐXD Mẫu báo cáo kết quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 11/01/2016
3 04/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2016 05/01/2016
4 869 /CĐXD-CSPL Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 11/12/2015
5 Số 845/CĐXD-TG Mẫu kèm theo hướng dẫn bình chọn Điển hình tiên tiến năm 2016 04/12/2015
6 840 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán - 2016 02/12/2015
7 836/CĐXD - UBKT Đôn đốc tổ chức hội nghị và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra 01/12/2015
8 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2015 27/11/2015
9 785/HD-CĐXD Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2016 04/11/2015
10 783/CĐXD-TG Báo cáo số liệu kết quả thực hiện Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động 03/11/2015
11 003/TG Biểu mẫu báo cáo số liệu kết quả thực hiện Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động 01/11/2015
12 002/Toc Biểu mẫu Tổ chức 30/10/2015
13 01/BTCHDVN THỨ TỰ CÁC ĐƠN VỊ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
14 02/BTCHDVN THỨ TỰ BIỂU DIỄN HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
15 754/GM-CĐXD Giấy mời họp với các đơn vị tham gia Hội diễn 19/10/2015