STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 01/BTCHDVN THỨ TỰ CÁC ĐƠN VỊ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
2 02/BTCHDVN THỨ TỰ BIỂU DIỄN HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC 23/10/2015
3 754/GM-CĐXD Giấy mời họp với các đơn vị tham gia Hội diễn 19/10/2015
4 724 / HD-UBKT HƯỚNG DẪN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM 13/10/2015
5 717/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Bắc 12/10/2015
6 703 /KH-CĐXD Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 06/10/2015
7 001/UBKT Biểu mẫu báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 06/10/2015
8 683 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) 29/09/2015
9 629/CĐXD-TG Lịch Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành Xây dựng năm 2015 khu vực phía Nam 15/09/2015
10 01/HDVN Giới thiệu sân khấu Hội diễn Văn nghệ toàn quốc ngành Xây dựng khu vực phía Nam 15/09/2015
11 556/QĐ-CĐXD Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn xây dựng Việt Nam 13/08/2015
12 Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-CĐXD Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam 13/08/2015
13 545/CDXD Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ 06/08/2015
14 001/VP Tài liệu sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiên NQ Đại hội XI CĐVN và NQ Đại hội XII CĐXDVN 31/07/2015
15 500/CĐXD – CSPL Tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 17/07/2015