STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 04/2014/ TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014
2 03/2014/ TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 102/2013/ NĐ-CP ngày 05/9/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 20/01/2014
3 Số 01/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH 08/01/2014
4 Số 43/2013/ TT-BLĐTBXH Thông tư số 43/2013/ TT-BLĐTBXH 30/12/2013
5 Số 30/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013
6 27/2013/ TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 18/10/2013
7 25/2013-TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 18/10/2013
8 Số 19/2013/ TT-BLĐTBXH Thông tư số 19/2013/ TT-BLĐTBXH 09/09/2013
9 Số 18/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013
10 Số: 11/2013/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC NHẸ ĐƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI LÀM VIỆC 11/06/2013
11 08/2013/ TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghị định số 46/2013/ NĐ-CP ngày 10/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động. 10/06/2013
12 Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 10/06/2013
13 14/2013/TT-BYT Thông tư của Bộ y tế về hướng dẫn khám sức khỏe 06/05/2013
14 26/2013/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc không sử dụng lao động nữ 18/10/2012
15 32/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 14/11/2011