STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 23 /2011/TT-BLĐTBXH Thông tư Hư­ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 16/09/2011
2 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động 10/01/2011
3 38/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư: hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 24/12/2010
4 32/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về bảo hiểm thất nghiệp 25/10/2010
5 01/2009/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng bảo hiểm xó hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ 14/01/2009
6 19/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH 23/09/2008
7 17/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 28/08/2008
8 02/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP 31/01/2008
9 28 /2007/TT-BLĐTBXH "Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương” 05/12/2007
10 03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 30/01/2007
11 02/2005/TTLT-BLĐTBXH Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với những thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ 05/01/2005
12 01/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 05/01/2005
13 05/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP 05/01/2005
14 04/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm trong các công ty Nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP 05/01/2005
15 03/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP 05/01/2005