Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:20

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:20

Đoàn viên Công đoàn

Cập nhật lúc 02:36 ngày 07/11/2023

Giới thiệu Luật số 10/2022/QH15 Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. 
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm có 06 Chương, 91 Điều:
- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10).
- Chương II: Thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn (từ Điều 11 đến Điều 45).
- Chương III: Thực hiện Dân chủ ở cơ quan, đơn vị (từ Điều 46 đến Điều 63).
- Chương IV: Thực hiện Dân chủ ở Tổ chức có sử dụng lao động (từ Điều 64 đến Điều 82).
- Chương V: Tổ chức Thực hiện pháp luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở (từ Điều 83 đến Điều 89).
- Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 90 đến Điều 91).
Ngày 14/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.
Nghị định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm có 06 Chương, 31 Điều:
- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 01 đến Điều 02).
- Chương II: Tổ chức cuộc họp, hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư; phát biểu lấy ý kiến của Hộ gia đình; Biểu quyết trực tuyến tại thôn; tổ dân phố để Nhân dân bàn và quyết định; Quy trình bầu; Cho thôi làm Trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố (từ Điều 03 đến Điều 11).
- Chương III: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn (từ Điều 12 đến Điều 19).
- Chương IV: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị (từ Điều 20 đến Điều 23).
- Chương V: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở Doanh nghiệp Nhà nước (từ Điều 24 đến Điều 27).
- Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 28 đến Điều 31).
Theo: ninhthuan.dcs.vn
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4
  • 8
lên đầu trang