Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2019 | 18:43

Thứ hai, 17/06/2019 | 18:43

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:46 ngày 10/01/2019

Một số hoạt động trọng tâm của Ban Tổ chức năm 2018


* Công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII CĐXDVN
Thực hiện Kế hoạch số 783/KH-CĐXD về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023), trong Quý I/2018 có 09 công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội. Tính đến hết Quý I/2018 các cấp công đoàn trực thuộc đã tổ chức xong đại hội, hội nghị tại cấp mình, toàn Ngành có 397/532 công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức đại hội (các CĐCS còn lại tổ chức hội nghị). Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS do CĐXDVN chỉ đạo trực tiếp, đến hết ngày 28/3/2018 có 47/47 đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị (trong đó có 22 đơn vị là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 18 CĐCS trực thuộc tổ chức đại hội; 01 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 06 CĐCS trực thuộc tổ chức hội nghị).
Từ ngày 15-16/6/2018, tại Thủ đô Hà Nội CĐXDVN đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 39 đồng chí.
Trong quá trình triển khai Đại hội, CĐXDVN luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch và các Ban nghiệp vụ TLĐLĐVN; các cấp công đoàn trực thuộc CĐXDVN chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên; các cấp ủy đảng và chuyên môn tại các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí để công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
* Công tác tổ chức cán bộ: 
Tiếp tục ra soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cấp CĐXDVN. Năm 2018, các công đoàn trực thuộc thành lập mới 06 CĐCS, chuyển sinh hoạt 08 CĐCS về địa phương, sáp nhập 03 CĐCS, giải thể 06 CĐCS, tạm dừng hoạt động 03 CĐCS. Đến 30/11/2018, khối công đoàn trực thuộc có 518 CĐCS, giảm 14 CĐCS so với năm 2017.
Thực hiện phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XIII.
Tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ công đoàn (CBCĐ) các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định. Năm 2018, CĐXDVN đã thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 11 đồng chí giữ các chức vụ trưởng, phó ban nghiệp vụ; điều động 03 chuyên viên làm việc tại các ban nghiệp vụ; công nhận 10 CBCĐ chuyên trách, quyết định thôi CBCĐ chuyên trách 12 đồng chí; thôi việc 01 CBCĐ chuyên trách; chỉ đạo kiện toàn, bầu bổ sung 13 ủy viên Ban Chấp hành, 04 ủy viên ban thường vụ, 01 ủy viên UBKT, 01 chủ nhiệm UBKT, 02 chủ tịch và 04 phó chủ tịch tại 09 công đoàn trực thuộc. 
Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý CĐXDVN nhiệm kỳ 2013-2018 và nhiệm kỳ 2018-2023, báo cáo TLĐLĐVN.
* Công tác phát triển đoàn viên: 
Năm 2018 kết nạp mới 4.738 đoàn viên mới; tỷ lệ đoàn viên/tổng số CNVCLĐ tại cơ quan hành chính đạt 100%, tại đơn vị sự nghiệp đạt 98,3%, tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đạt 97% và tại các loại hình doanh nghiệp khác đạt 79,5%. Tiếp tục cấp kinh phí tuyên truyền về tổ chức công đoàn và chế định HĐLĐ năm 2018 cho 24 trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong Ngành với số tiền 240 triệu đồng. Xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023 và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới cho các công đoàn khối doanh nghiệp thuộc CĐXDVN. Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên của TLĐLĐVN cho các công đoàn trực thuộc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên và tạo điều kiện để đoàn viên được tiếp cận các chương trình phúc lợi và các thiết chế của công đoàn.
* Kết quả đánh giá, xếp loại CĐCS: 
Năm 2018, có 359/518 CĐCS vững mạnh. Trong đó, khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước có 76/83 CĐCS vững mạnh (đạt 91,56% tổng số CĐCS trong khối); khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 283/435 CĐCS vững mạnh (đạt 65,05% tổng số CĐCS trong khối).
* Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ: 
Thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn", CĐXDVN đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho CBCĐ chủ chốt từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 322 lượt cán bộ công đoàn các cấp; cử 650 lượt cán bộ tham gia các hội thảo, hội nghị, tập huấn do TLĐLĐVN, Bộ Xây dựng, các Bộ ngành Trung ương, các công đoàn trực thuộc và các đơn vị tổ chức. Năm 2018 có 02 đồng chí hoàn thành khóa bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cử 01 đồng chí tham gia dự tuyển lớp đào thạc sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình 165 của Ban Tổ chức Trung ương. 
Các cấp công đoàn trong Ngành đã tổ chức 67 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 5.500 lượt cán bộ từ tổ trưởng công đoàn trở lên; có 1.957 lượt CBCĐ được cử đi học thạc sỹ, đại học, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, đại học phần công đoàn và các lớp đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ khác.
* Thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCĐ: 
Quan tâm thực hiện và giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ CĐXDVN. Thực hiện nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho 22 CBCĐ chuyên trách, chuyển xếp lương cho 04 CBCĐ chuyên trách tại doanh nghiệp, 03 CBCĐ chuyên trách được cử thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Năm 2018, có 23 CBCĐ và 04 cán bộ quản lý doanh nghiệp được TLĐLĐVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”.
Ban Tổ chức, CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 6
  • 3
  • 0
  • 7
lên đầu trang