Tên văn bản Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Số hiệu văn bản 475/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 09/11/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Phó Xuân Hải