Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 25/05/2020 | 22:08

Thứ hai, 25/05/2020 | 22:08

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 03:20 ngày 18/04/2019

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại CĐCS và CĐ cấp trên

Tổng LĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch Nghiên cứu, sửa đổi Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS; Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở do Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật ký.

Định hướng nội dung sửa đổi là Hướng dẫn xây dựng CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cần bám sát nhiệm vụ của mỗi cấp CĐ theo quy định của Điều lệ CĐVN khóa XII; các quy định của Quy định số 132-QĐ/TW (ngày 8.3.2018) của Bộ Chính trị và các quy định của Bộ luật LĐ, Luật CĐ về quyền và trách nhiệm của CĐCS, của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phù hợp với từng loại hình.

Trên cơ sở nội dung của Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ và Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ (ngày 27.12.2014) về xây dựng CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn theo hướng bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ trước yêu cầu mới và quy định của Điều lệ CĐVN; giảm những nội dung không thực, làm rõ và đánh giá cao những nội dung liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ.

Một trong những mục đích, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức CĐ giai đoạn hiện nay; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở vì lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phù hợp với nội dung hoạt động của mỗi loại hình, làm căn cứ để các CĐCS, nghiệp đoàn và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở lựa chọn, ưu tiên triển khai các hoạt động trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình….

Dự kiến sau khi thực hiện các bước, trong đó có xin ý kiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, sau Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (tháng 6.2019), ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, hoàn thiện các Dự thảo và ban hành các Hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

Theo Báo LĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 6
  • 3
  • 0
  • 5
  • 2
lên đầu trang