Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 04/07/2020 | 07:12

Thứ bảy, 04/07/2020 | 07:12

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 03:08 ngày 13/03/2019

Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

Năm 2019, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng.
Ngày 25-01-2019, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018 và phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019. Trên cơ sở đánh giá công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 nhằm thông qua việc tổ chức Giải để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng.
- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó, tạo động lực thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.
- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2. Yêu cầu
- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.
- Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức – cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.
Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 có chất lượng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.
II. NỘI DUNG
1. Tên giải thưởng
Tiếp tục sử dụng tên giải thưởng là: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng).
2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải: 
Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
3. Nội dung triển khai
Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ Thông tin – Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.
4. Đối tượng tham dự giải
- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.
- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; phát thanh; truyền hình; báo điện tử; ảnh báo chí.
Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương.
- Các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.
- Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
5. Thời gian tác phẩm dự giải
Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2018 đến 31-10-2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2019 (theo dấu bưu điện).
III. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC GIẢI
1. Thành phần Ban Chỉ đạo Giải
Bao gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Thành phần Ban Tổ chức Giải
Bao gồm các đồng chí lãnh đạo cơ quan và một số đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, do đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Tổ chức Giải.
Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình hoạt động.
3. Cơ quan Thường trực Giải
Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan Thường trực Giải.
IV. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Số lượng giải thưởng:
Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích.
Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 có một số giải phụ: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu, được xếp loại theo 3 mức: A, B, C.
2. Giá trị giải thưởng
Giải Đặc biệt: 300.000.000đ
Giải A: 100.000.000đ
Giải B: 75.000.000đ
Giải C: 50.000.000đ
Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ 
Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:  50.000.000đ
Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ
Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ
Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ
Giải Khuyến khích: 30.000.000đ
Giải tập thể Xuất sắc:
Mức A: 50.000.000đ
Mức B: 40.000.000đ
Mức C: 30.000.000đ
Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ
3. Hình thức khen thưởng
+ Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.
+ Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.
+ Đối với cơ quan báo chí tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.
Theo http://www.xaydungdang.org.vn
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
lên đầu trang