Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 26/05/2020 | 16:10

Thứ ba, 26/05/2020 | 16:10

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 04:24 ngày 20/12/2018

Khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của TLĐLĐVN

Ngày 12/12/2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ về khen thưởng các chuyên đề, trong đó, quy định khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

1. Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn
1.1. Đối với Công đoàn cơ sở (đơn vị)
- Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các Công đoàn cơ sở vững mạnh và dẫn đầu phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của ngành, địa phương. Ưu tiên xét khen thưởng đối với Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp.
- Không có tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người; không có cháy nổ nghiêm trọng; không tăng thêm số người mắc bệnh nghề nghiệp so với năm trước.
1.2. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và dẫn đầu phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của ngành, địa phương.
2. Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn
2.1. Đối với Công đoàn cơ sở (đơn vị)
- Đạt thành tích thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của ngành, địa phương. Ưu tiên xét khen thưởng đối với Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp.
- Công đoàn cơ sở thuộc các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ và Điều 8 Thông tư số 07/2016/TTBLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh): Tai nạn lao động giảm so với năm trước và không có tai nạn lao động chết người, cháy nổ nghiêm trọng; không tăng thêm số người bị mắc bệnh nghề nghiệp.
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng); năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen chuyên đề đã được tặng Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và năm đề nghị khen thưởng được xếp loại vững mạnh hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành và tương đương khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị.
2.2. Đối với cá nhân
- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định và chế độ chính sách về an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn, được quần chúng trong đơn vị tín nhiệm. Ưu tiên xét khen thưởng đối với cá nhân trong các doanh nghiệp, người trực tiếp sản xuất.
- Là người tiêu biểu trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" của ngành, địa phương.
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen chuyên đề đã được tặng thưởng Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành và tương đương khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị.
3. Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn
+ Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
+ Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
+ Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn có xác nhận của các cấp trình khen thưởng.
- Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn
+ Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
+ Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
+ Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen;
+ Văn bản công nhận sáng kiến được áp dụng hiệu quả của thủ trưởng đơn vị nơi sáng kiến đó được áp dụng.
4. Thời gian trình khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban theo dõi chuyên đề) chậm nhất trước ngày 15/3 hàng năm.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với khối trường học gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban theo dõi chuyên đề) chậm nhất trước ngày 15/9 hàng năm.
Theo TLĐLĐVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 7
  • 0
  • 4
  • 5
  • 3
lên đầu trang