Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:45

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:45

Kinh nghiệm hoạt động

Cập nhật lúc 08:36 ngày 19/08/2016

Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn. Các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt.

Để tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, cần có những phương pháp cụ thể, thiết thực.Kết hợp những kinh nghiệm quý tổng kết từ các phong trào thi đua qua các giai đoạn cách mạng, phương pháp và quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cùng với những giải pháp được đúc kết từ thực tiễn trong môi trường cạnh tranh lành mạnh của cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có thể chỉ ra một số yếu tố liên quan tới phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả cao giai đoạn hiện nay, đó là:

 

Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

 

Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đã chỉ rõ: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân”. Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể là:

 

Các cấp ủy Đảng, chính quyềnluôn luôn chú ý khắc phục những biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaở nước ta hiện nay. Công tác thi đua, khen thưởng phải được sự quan tâm, lãnh đạo cụ thể, sâu sát, kịp thời và thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước “phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm và nắm điển hình”. Chống bệnh quan liêu, hình thức, ngại khó khăn trong tổ chức phong trào thi đua.

 

Cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng càng khó khăn, càng phải tổ chức các phong trào thi đua yêu nước”. Khi đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức thì các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền càng phải tăng cường vai trò lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tập hợp sức mạnh của toàn dân, tập trung vật chất và tinh thần, chủ động, sáng tạo, đưa đất nước và cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiến lên.

 

 Cấp ủy Đảng, chính quyền phải tuyên truyền, giải thích, động viên cho mọi người tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng; khéo léo đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của quần chúng nhân dân cũng như yêu cầu thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Cán bộ, đảng viên phải tích cực vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua và phải gương mẫu đi đầu tham gia phong trào.

 

 Cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chú trọng phát hiện điển hình, nêu gương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích, phổ biến những kinh nghiệm trong phong trào thi đua đồng thời phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua. Phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, trên quan điểm “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Cần kịp thời biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”; khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới.

 

 Cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vịcần hết sức quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua có chuyên môn thông thạo, năng động nhạy bén trong tham mưu đề xuất; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước.

 

Tổng kết lý luận và thực tiễn tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Đảng ta quatheo quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể khẳng địnhsự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền giữ vai trò quyết định chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng nói chung cũng như tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Vì vậy tăng cường vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong thời điểm hiện nay và thời gian tới.

 

Thứ hai, đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua

 

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã chỉ rõ:“Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời”.

 

Phong trào thi đua phải nhằm động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phong trào thi đua phải thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang.Thông qua các phong trào thi đua phải tạo được động lực cách mạng của quần chúng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua, cần thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu sau:

 

Cấp có thẩm quyền phát động các phong trào thi đua chỉ phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức phong trào. Trong đó nội dung quan trọng nhất để tổ chức phong trào thi đua hiện nay là phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để đề racác phong trào thi đua hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm hoặc từng thời điểm cụ thể. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng bộ, ngành, địa phương, từng đơn vị cơ sở.

 

Khi xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, bên cạnh xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi, biện pháp thực hiện, cần có nội dung kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm, tiến độ trong quá trình thực hiện. Kế hoạch phải cụ thể và chỉ rõ: cơ quan, đơn vị khởi xướng, chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp;lực lượng và điều kiện thực thi; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng. Phong trào thi đua cần hướng về cơ sở và người trực tiếpcông tác, học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, là lực lượng đông đảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Với các phong trào lớn, phong trào mới, nhiệm vụ đề ra nhiều cần nghiên cứu, xem xét việc chọn, chỉ đạo điểm trong thời gian nhất định, để rút kinh nghiệm từ chỉ đạo điểm trước khi nhân rộng phong trào.

 

Gắn kết các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI), để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn được biểu hiện và sống mãi qua các phong trào thi đua yêu nước, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Từ các chuyên đề liên quan đến việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: Đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; các chuyên đề “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong nói và làm”, “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”… Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để đổi mới, đa dạng hóa các nội dung tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi, đối tượng cụ thể của mình.

 

 Bên cạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cần chú trọng phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những khó khăn, những mặt yếu kém của từng đơn vị, địa phương.

 

Để làm tốt nội dung này, đòi hỏi cơ quan tham mưu về công tác thi đua và cấp có thẩm quyền phát động phong trào thi đua phải nhanh nhạy, nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khâu yếu, việc khó của địa phương, đơn vị và hơn nữa phải chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất nội dung và phương thức để tháo gỡ thông qua việc tổ chức các phong trào thi đuatheo chuyên đề, phong trào thi đua đột xuất. Vì là phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chỉ có khoảng thời gian nhất định, nên trước hết, cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu phải xác định quyết tâm cao trong thực hiện chuyên đề đã xác định,phải tập trung nhân lực và các nguồn lựcđể hướng vào giải quyết những khó khăn, tồn tại đó.

 

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tổ chức thi đua theo chuyên đề có những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện (chỉ diễn ra trong thời điểm nhất định, với một số nội dung cụ thể), nhưng nếu khâu chuẩn bị tốt,xác định mục tiêu và biện pháp cụ thể, thiết thực thì kết quả đem lại của các phong trào thi đua theo chuyên đề rất rõ nét, đặc biệt là có tác dụng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị khi góp phần giải quyết những khó khăn, tồn tại của chính địa phương, đơn vị.

 

Thứ ba, đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua

 

Cùng với đổi mới nội dung, đổi mới hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước là yêu cầu tất yếu trong mọi giai đoạn cách mạng, là vấn đề quan trọng trong quá trình phát động triển khai các phong trào thi đua và là một trong những giải pháp để tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Để đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua, cần quan tâm một số giải pháp, cụ thể là:

 

Hình thức tổ chức phong trào thi đua trước hết phải phù hợp với nội dung của phong trào và việc đổi mới hình thức thực hiện sẽ làm phong trào thi đua sinh động, đa dạng và hấp dẫn hơn.

 

+ Để phong trào được thực hiện có hiệu quả thì ngay từ khâu phát động, triển khai phong trào phải gây được ấn tượng, gây sự chú ý và được quan tâm làm tốt. Hình thức phù hợp và hiệu quả nhất trong tổ chức phát động phong trào thi đua là gắn với sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước, của dân tộc, của Đảng; gắn với ngày truyền thống, ngày kỷ niệm hoặc sự kiện lớn của ngành, địa phương, đơn vị, khi đó sẽ tập hợp đông đảo lực lượng tham dự, chứng kiến và lồng ghép trong đó để cấp có thẩm quyền phát động các phong trào thi đua.

 

+ Các phong trào thi đua được phát động, tổ chức ngoài trời, trong không gian rộng, thoáng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều với việc phát động, triển khai trong hội trường. Bởi khi đã có không gian, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ, mang tính cổ vũ phong trào như trưng bày ảnh, hiện vật là kết quả các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động tại chỗ: giao lưu, trao đổi, hỏi đáp; công tác trang trí, khánh tiết sẽ sinh động hơn; lực lượng huy động tới dự cũng sẽ đông hơn.

 

+ Cũng có thể kết hợp việc phát động, triển khai trong hội trường với tổ chức hoạt động tiếp theo ở bên ngoài hội trường. Hình thức này được thực hiện khi phát động phong trào thi đua và có gắn với các hoạt động bề nổi như văn hóa, thể thao để tạo khí thế.

 

Hình thức tổ chức phong trào thi đua cũng phải phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị và khả năng tham gia của từng đối tượng cụ thể.

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vịtriển khai phong trào thi đua cần nghiên cứu khả năng, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ và nhất là đối tượng sẽ hưởng ứng, tham gia phong trào để thiết kế hình thức tổ chức phù hợp nhất với từng loại hình, đối tượng. Người trẻ thường thích tham gia các phong trào sôi nổi, mạnh mẽ, mang tính hành động để thể hiện khả năng của mình. Người lao động trí óc phù hợp với những phong trào mang tính nghiên cứu, có chiều sâu. Người lao động chân tay phù hợp với những phong trào thi đua thiết thực, mang lại sản phẩm cụ thể. Khu vực các nhà trường có thế mạnh là lực lượng sinh viên, học sinh đông đảo, nhiệt tình; lực lượng vũ trang mạnh về kỷ luật, tác phong; cán bộ, viên chức nhiệt tình trong các phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể… Căn cứ vào thế mạnh, đặc thù của đối tượng hướng tới để có hình thức phù hợp trong thiết kế, tổ chức sẽ tạo nên hiệu quả cao của phong trào thi đua.

 

Thứ tư, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến

 

Để tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả, cần coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo sức lan toả trong toàn xã hội. Điển hình tiên tiến là kết quả, là sản phẩm của các phong trào thi đua, vì vậy thông qua các phong trào thi đua để phát hiện điển hình tiêu biểu của mỗi lĩnh vực, của từng giai đoạn và của cả phong trào.    Trước hết, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tácphát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

 

 Các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác về vị trí,vai trò quan trọng của công tácphát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Xác định làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nội dung, mục tiêu, tiêu chí cụ thể cho công tácphát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và tuyên truyền, triển khai sâu rộng tới từng đối tượng thông qua hệ thống thông tin củacơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

 Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tích cực, chủ động phối hợp với các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước. Định kỳ giới thiệu, cung cấp thông tin về các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống. Chú trọng thực hiện tốt chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữa hệ thống làm công tác thi đua, khen thưởng với hệ thống tuyên giáo và thông tin, truyền thông, làm nòng cốt cho công tácphát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

 

Tích cực phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của cuộc sống. Trong đó,mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động có kế hoạch xây dựng và bồi dưỡng điển hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.Cần tập trung một số lĩnh vực:

 

+ Trong xây dựng Đảng, đoàn thể: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể; trong đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu gương những người dám đấu tranh chống tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy chính quyền và xã hội; những tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tôn vinh những đảng viên, cán bộ công chức tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao trước công việc và trước quần chúng …

 

+ Trong phát triển kinh tế: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, triển khai có hiệu quả công nghệ hiện đại vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nhiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế trí thức; khuyến khích những nhân tố biết khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; năng động sáng tạo, tìm tòi các biện pháp mới, phương thức mới có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực…

 

+ Trong văn hóa - xã hội: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, giảng dạy, học tập, vượt khó học giỏi, ý thức tự học, học tập suốt đời; trong bảo tồn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại; trong việc phòng chống dịch bệnh, nêu cao tinh thần y đức trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thi đua thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

 

+ Trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chống tiêu cực, chống tham nhũng; các đơn vị và cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua trong lực lượng vũ trang, những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

+ Trong đời sống: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong quần chúng nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống thiên tai dịch bệnh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Chú ý cổ vũ những nhân tố mới biết làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo ra hiệu quả lớn, những người dám đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện tiêu cực trong xã hội; đồng thời phê phán những con người chỉ biết đến lợi ích cá nhân, tự do vô ý thức kỷ luật, gây khó khăn cho tập thể.

 

   Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tổ chức tốt các phong trào thi đua để thông qua các phong trào thi đua phát hiện điển hình tiên tiến. Trên cơ sở xác định các nhân tố cần xây dựng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các nhân tố sớm trở thành điển hình; hoặc có biện pháp cụ thể hướng dẫn, động viên để các nhân tố tích cực đăng ký trở thành điển hình. Với các điển hình tiên tiến đã được công nhận, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng các quỹ, giải thưởng cho điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đối với cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng cần chú trọng việc phát hiện các điển hình thông qua các cơ quan truyền thông báo chí, phát thanh, truyền hình trong đưa tin, tuyên truyền đời sống, công tác, học tập, lao động, sản xuất và đấu tranh phòng chống tội phạm.

 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua

 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ muốn vận động được nhiều tập thể và cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cần phải biết tuyên truyền giải thích động viên tinh thần trong toàn Đảng, toàn dân. Cụ thể là dùng các hình thức như sách báo, phát thanh, truyền hình, tranh ảnh, thơ ca, nhạc kịch, diễn thuyết, nói chuyện... để cổ động, tuyên truyền cho ai cũng đều hiểu rõ mục đích và thể lệ thi đua, và đều hăng hái, phấn khởi tham gia thi đua. Cán bộ, đảng viên phải là những người hăng hái tích cực vận động quần chúng tham gia thi đua và cùng họ xung phong đi đầu làm gương mẫu cho mọi ngươì trong phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền, giáo dục của Đảng, các đoàn thể nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tích cực công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua là một nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.Các cấp ủy, chính quyền ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, đầy đủ Kết luận số 83/KL-TW của Ban Bí thư (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các văn bản qui phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một số hình thức cụ thể như sau:

 

+ Đối với tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông

 

Đổi mới hoạt động của các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, hạn chế đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội là những việc làm cụ thể và hết sức quan trọng góp phần tích cực trong đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

 

Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã chỉ rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh thực hiện việc đưa vào chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng”.

 

         Các cơ quan truyền thông từ Trung ương tới địa phương phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là trọng tâm trong các hoạt động tuyên truyền và phải bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra để tập trung tuyên truyền. Chủ động, tích cực, tập trung tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, nhân tố mới nảy sinh từ các phong trào thi đua.

 

  Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình mở các chuyên trang, chuyên mục, đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến; phát hành tuần tuyên truyền phổ biến các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về các tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

 

           Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức phát thanh, tuyên truyền thường xuyên và kịp thời trên hệ thống thông tin nội bộ các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

+ Tuyên truyền thông qua các hoạt động

 

Hình thức tuyên truyền rất hiệu quả chính là lồng ghép các nội dung cần tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động phong trào của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.Cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, những phương pháp vận động hiệu quả để định hướng, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Cùng với tuyên truyền qua các hoạt động, cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng có thể sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng để phổ biến, trao đổi trực tiếp tới đối tượng được tuyên truyền, tạo không khí dân chủ, cởi mở và dễ thuyết phục. Hoặc cũng có thể đưa thành yêu cầu cụ thể, bắt buộc đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên, bên cạnh việc tuyên truyền thời sự, chính trị phải có nội dung tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của cuộc sống.

 

 Các điển hình tiên tiến là kết quả của các phong trào thi đua, vì vậy công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước thông qua các điển hình tiên tiến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng cần trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ tại sinh hoạt từ cơ sở và kết hợp, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động phối hợp với các đoàn thể nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến qua các cuộc vận động xã hội. Đây là môi trường làm công tác tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến có hiệu quả thiết thực.

 

Công tác thông tin tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, các gương  điển hình tiên tiến là biện pháp vô cùng hiệu quả trong việc giáo dục, động viên, nêu gương trong xã hội. Do vậy, cơ quan, tổ chức, đơn vị cần đầu tư làm tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, định kỳ tổ chức các hình thức tôn vinh, gặp mặt các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để cổ vũ, động viên phong trào.

 

Thứ sáu, qui trình tổ chức phong trào thi đua

 

Từ những nghiên cứu lý luận và đúc rút từ thực tiễn, có thể hình thành quy trình tổ chức phong trào thi đua qua sơ đồ dưới đây:

 

Thứ bảy, công tác sơ kết, tổng kết,  khen thưởng phong trào

 

Sơ, tổng kết phong trào thi đua là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua. Các phong trào cần được kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục. Qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt để bồi dưỡng, nhân ra diện rộng các điển hình tiên tiến đồng thời phát hiện gương người tốt, việc tốt  để đề xuất khen thưởng kịp thời. Thực tế cho thấy, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ, tổng kết; chưa đầu tư đúng mức cho phong trào thi đua; chưa tạo được sự phối hợp, liên kết của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng có liên quan, từ đó hạn chế tính động lực và hiệu quả của các phong trào thi đua.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được từ phong trào thi đua cần phải mạnh dạn đề cập những vấn đề tồn tại, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những thiếu sót. Việc đánh giá không sát, không đúng,né tránh sự thật sẽ làtrở ngại rất lớn trong quá trình tổ chức phong trào thiđua; hậu quả của việc chạy theo thành tích là rất khó lường.

 

Khi tiến hành đánh giá sơ, tổng kết phong trào thi đua, cần coi trọng việc phát hiện, lựa chọn những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt hoặc các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, thành tich đột xuất trong các phong trào thi đua để động viên khen thưởng kịp thời đồng thời nêu gương, giáo dục và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Quan tâm khen thưởng cho đối tượng là các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác, lao động và học tập. Quan tâm khen thưởng đến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và nơi biên giới, hải đảo.

 

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia phong trào thi đua cần được cấp có thẩm quyền xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ có tác dụng nêu gương và tác động tích cực đến phong trào./.

 

TS. Phạm Huy Giang

 

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 4
  • 2
lên đầu trang