Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2024 | 15:49

Thứ năm, 18/07/2024 | 15:49

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV CĐXDVN

Cập nhật lúc 02:22 ngày 01/04/2024

Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, CĐXDVN đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-CĐXD ngày 20/3/2024 về đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028.
Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Công đoàn, sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức, phương thức truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về hoạt động của Công đoàn Việt Nam; tập trung quảng bá, giới thiệu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp và những đổi mới của Công đoàn Việt Nam, bảo vệ các giá trị và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; phản ánh kịp thời đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động nâng cao bản lĩnh  chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, góp phần phát triển cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, ngành Xây dựng và đất nước..
Theo đó các cấp công đoàn ngành Xây dựng sẽ kết hợp hài hòa giữa truyền thông chính trị, truyền thông chính sách và truyền thông hình ảnh; bên cạnh truyền thông về hoạt động công đoàn, cần đẩy mạnh truyền thông về các nội dung, vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm; thông qua truyền thông công đoàn, phải đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động. 
Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV CĐXDVN và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các định hướng và nhiệm vụ công tác hàng năm, công tác truyền thông phải được cụ thể hóa nội dung, triển khai các thông điệp theo chủ đề và sự kiện. Trong đó, tập trung truyền thông về các nội dung sau: 
- Các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động, những quy định người lao động cần nắm vững để nâng cao năng lực tự bảo vệ; thông tin chỉ dẫn, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.  
- Nâng cao nhận thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; vừa là tổ chức chính trị - xã hội, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hoạt động của Công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng.
- Hoạt động công đoàn, nhất là lợi ích Công đoàn mang lại để người lao động hiểu rõ mục tiêu “vào tổ chức Công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì?”.
- Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; thông tin đối ngoại và các hoạt động hợp tác quốc tế.
- Gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ giá trị cốt lõi và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Tâm tư, tình cảm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và các sáng kiến, hiến kế phát triển đất nước của người lao động.
- Các hoạt động, sự kiện nổi bật hàng năm: Các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; các chương trình lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử các cấp gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc với đoàn viên, người lao động; kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và trao các giải thưởng, tôn vinh cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; Công đoàn kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng, ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958), ngày thành lập CĐXDVN (16/3/1957).   
Các chỉ tiêu cụ thể:
- Hàng năm có ít nhất 85% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn.
- 100% cán bộ công đoàn tuân thủ cơ chế phát ngôn về hoạt động
công đoàn.
- Đến năm 2028 có 100% cán bộ công đoàn làm công tác chỉ đạo và trực tiếp tham mưu công tác truyền thông cấp Ngành; 70% trở lên cán bộ lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 50% trở lên cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở, ưu tiên trước hết cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông.                   
- Đến năm 2028, tỉ trọng các sản phẩm truyền thông về công đoàn trên nền tảng số chiếm 50% tổng số sản phẩm truyền thông của các cấp công đoàn.
- Phấn đấu đến năm 2028, 100% tài liệu phục vụ công tác truyền thông được số hóa, kết nối, sử dụng chung và phổ biến trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn; phát hiện, xử lý 80% trở lên tin sai lệch, tin xấu độc về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Phấn đấu đến năm 2028, cán bộ làm công tác truyền thông cấp Ngành được đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ về báo chí, truyền thông. 
Về đối tượng của công tác truyền thông sẽ gồm: Cán bộ công đoàn các cấp; đoàn viên công đoàn và người lao động; Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; cán bộ lãnh đạo, quản lý, người sử dụng lao động; Cộng đồng xã hội và mọi người dân; Cộng đồng quốc tế, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Phân khúc đối tượng truyền thông, các cấp công đoàn Ngành căn cứ nội dung truyền thông cụ thể, tiến hành phân chia đối tượng truyền thông thành các nhóm nhỏ dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, lĩnh vực công tác và làm việc, vùng miền, thói quen tiếp cận thông tin, thời gian làm việc và nghỉ ngơi… để thiết kế thông điệp, lựa chọn công cụ, phương tiện tác động, tổ chức chiến dịch truyền thông và đánh giá, đo lường hiệu quả, phù hợp.
Để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028, CĐXDVN đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp như sau: 
Nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn các cấp về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác truyền thông trong hoạt động công đoàn; tập trung hoàn thiện các văn bản về công tác truyền thông
- Lãnh đạo công đoàn cấp trên quán triệt, đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo công đoàn cấp dưới về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và đóng góp của công tác truyền thông trong hoạt động công đoàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay; tiếp tục thay đổi tư duy, nhận thức, đề cao trách nhiệm về công tác truyền thông.
Người đứng đầu công đoàn các cấp chịu trách nhiệm định hướng nội dung, yêu cầu công tác truyền thông ở cấp mình; đưa vào chương trình công tác hàng năm giải pháp truyền thông phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.
- Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động và các cơ quan truyền thông, báo chí về nội dung, cách thức truyền thông, tạo sự quan tâm, hỗ trợ công tác truyền thông công đoàn. Phát huy năng lực, sở trường của mỗi cán bộ công đoàn trong công tác truyền thông; khuyến khích mỗi cán bộ, đoàn viên trở thành một tuyên truyền viên về hoạt động công đoàn.
- Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông công đoàn. Quản lý theo dõi và tổ chức hoạt động của các cộng tác viên nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông tại các công đoàn trực thuộc, công đoàn khối địa phương. Nghiên cứu, ban hành quy định khuyến khích, hỗ trợ một số cán bộ, đoàn viên, cộng tác viên kiêm nhiệm hoặc có nhiều đóng góp cho công tác truyền thông.    
Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương tiện truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong công tác truyền thông công đoàn
- Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức truyền thông đang được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động đón nhận; linh hoạt kết hợp các phương pháp, công cụ, kênh, nền tảng truyền thông đa dạng, từ truyền thống (báo in, truyền hình, phát thanh, pa-nô, loa truyền thanh, bảng tin nội bộ, hội nghị, hội thảo...) đến hiện đại (báo điện tử, các nền tảng tương tác trên internet, các ứng dụng di động), từ truyền thông đại chúng chính thống (các cơ quan báo chí được thành lập theo quy định) đến truyền thông xã hội (các diễn đàn online, các nhóm mạng xã hội) và tổ chức các sự kiện để đảm bảo hiệu ứng tốt và đạt kết quả cao.
- Chủ động triển khai các giải pháp công nghệ; chia sẻ thông tin, sản phẩm truyền thông dùng chung trong công đoàn các cấp:
+ Đẩy mạnh truyền thông trên môi trường internet, tăng cường sự tương tác của đoàn viên, người lao động với vai trò vừa là người thụ hưởng thông tin, vừa là người sáng tạo nội dung thông tin.
+ Phát triển nền tảng số của công đoàn để cung cấp các nội dung về hoạt động công đoàn, nội dung người lao động quan tâm (chế độ, chính sách, tiền lương,…) và tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng người lao động để phân tích, phân loại và có giải pháp kịp thời.
+ Xây dựng, thiết kế nội dung, thông điệp truyền thông theo chủ đề, nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng đoàn viên, người lao động theo phân khúc đối tượng (tại mục 2, phần II); tăng cường sản xuất và phát hành các sản phẩm truyền thông hiện đại, đa nền tảng, chất lượng cao góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động. Quan tâm đầu tư sản xuất các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác thông tin đối ngoại như: video; đồ họa thông tin (infographic…); quà tặng có logo, thông điệp, màu nhận diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam…
+ Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị truyền thông để kịp thời phát hiện, phân tích các luồng thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu các giải pháp ứng phó; truyền thông chủ động, điều hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc bảo vệ nền tảng của Đảng, bảo vệ giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến do công đoàn cấp trên phát động, tổ chức. Tùy điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức các cuộc thi trực tuyến thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.
- Tiếp tục đổi mới phương thức truyền tải thông tin thông qua mạng xã hội đảm bảo nguyên tắc “Nhanh”, “Ngắn” để đoàn viên, người lao động tiếp cận, “Sâu”, “Rõ” để người lao động hiểu, làm theo. Có giải pháp tiếp cận các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội của đoàn viên, người lao động, cung cấp thông tin chính xác, tuyên truyền các nội dung phù hợp đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề liên quan đến công nhân thông qua mạng xã hội.
- Biên soạn tài liệu phù hợp, xây dựng các clip ngắn, thiết kế bài giảng bằng công nghệ, sử dụng các tiểu phẩm và nhân vật công chúng để đẩy mạnh truyền thông trong hoạt động công đoàn. Quan tâm truyền thông nhận diện, truyền thông qua hình ảnh và hoạt động của cơ quan công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp.
- Duy trì mạng lưới truyền thông từ Công đoàn cơ sở đến Công đoàn cấp Ngành và các cơ quan báo chí, truyền thông; thường xuyên cung cấp, chia sẻ thông tin tích cực, chủ động phối hợp triển khai truyền thông về hoạt động
công đoàn.
- Nghiên cứu các mô hình truyền thông sáng tạo, có kết quả tốt của các công đoàn trong Ngành, công đoàn bạn, tổ chức công đoàn quốc tế và vận dụng dụng sáng tạo vào công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam.
Xây dựng các kênh truyền thông đủ mạnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông bên ngoài để chủ động thông tin đến đoàn viên, người lao động
- Các cấp công đoàn tăng cường phối hợp; thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện lớn, các mô hình tiêu biểu, các cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt…trong hoạt động công đoàn cho các cơ quan báo chí, xuất bản tuyên truyền.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cấp công đoàn. Trong đó, website  đóng vai trò cung cấp thông tin và tư liệu chuẩn xác về chủ trương, chính sách, hoạt động của công đoàn; kênh liên thông, trao đổi thông tin trong hệ thống công đoàn.
Tăng cường nguồn lực cho công tác truyền thông công đoàn
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn làm công tác truyền thông như: kỹ năng phối hợp với báo chí và quan hệ công chúng; tổ chức sự kiện truyền thông; xử lý thông tin trên báo chí, xử lý sự cố truyền thông; quản lý diễn đàn và sử dụng phần mềm để theo dõi và phân tích thông tin trên mạng xã hội; kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội; kỹ năng sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện (infographic, video...)
- Bố trí nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên môn về báo chí, truyền thông, về tuyên truyền để triển khai công tác truyền thông công đoàn.
- Hằng năm dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác truyền thông. Nghiên cứu xác định tỷ trọng chi cho công tác truyền thông trong tổng kinh phí chi hoạt động của các cấp công đoàn.
- Đầu tư, đổi mới trang thiết bị, phương tiện truyền thông ứng dụng công nghệ hiện đại và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong các hoạt động truyền thông công đoàn.
Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh truyền thông công đoàn cơ sở
- Định kỳ khảo sát nhu cầu về nội dung, mô hình tiếp cận thông tin của đoàn viên, người lao động; cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng bằng các hình thức phù hợp giúp đoàn viên, người lao động chủ động tìm hiểu, khai thác, sử dụng thông tin hiệu quả.
- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình tăng cường tiếp cận thông tin phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động; cơ chế động viên đoàn viên, người lao động cung cấp thông tin; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ người lao động nâng cao năng lực tiếp cận thông tin.
- Tạo lập các diễn đàn, cộng đồng để kết nối với đoàn viên, người lao động thông qua mạng xã hội và các ứng dụng di động; tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để hình thành thói quen tiếp cận thông tin của đoàn viên, người lao động.
- Đẩy mạnh sự hiện diện, tạo điểm nhấn thông qua các hoạt động của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp.
- Phối hợp với bộ phận truyền thông của doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động truyền thông công đoàn; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, chú trọng xây dựng bảng tin công đoàn đặt tại các địa điểm đoàn viên, người lao động dễ quan sát, tiếp cận và bản tin (điện tử hoặc âm thanh) để nghe, xem trên thiết bị điện thoại. 
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 9
  • 1
  • 0
  • 5
lên đầu trang