Tên văn bản Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Ngày có hiệu lực 23/10/2020
Ngày ban hành 23/10/2020 Ngày hết hiệu lực 29/12/2020
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng Người ký Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng