Tên văn bản Dự thảo BC tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản Dự thảo Văn kiện ĐH XIII của Đảng Ngày có hiệu lực 23/10/2020
Ngày ban hành 23/10/2020 Ngày hết hiệu lực 29/12/2020
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng Người ký Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng