Tên văn bản Thông tư số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lí quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/ NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ
Số hiệu văn bản Số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013 Ngày có hiệu lực 14/02/2014
Ngày ban hành 31/12/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính Người ký Thứ trưởng Trần Văn Hiếu