Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 27/01/2020 | 23:49

Thứ hai, 27/01/2020 | 23:49

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:27 ngày 09/09/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của CĐXDVN

Ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành Quyết định số 439/QĐ-CĐXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Nội dung sửa đổi bao gồm:
1. Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen CĐXDVN đối với tập thể là công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.
Khoản 1, 2 Điều 17 được sửa đổi như sau:
“1. Đối với công đoàn cơ sở:
Năm đề nghị khen thưởng đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với công đoàn cấp trên theo quy định.
2. Đối với công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn:
Năm đề nghị khen thưởng đạt danh hiệu tập thể công đoàn xuất sắc; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với công đoàn cấp trên theo quy định.”
2.  Bổ sung phần ví dụ vào khoản 4, Điều 4 (Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ để xét khen thưởng).
Khoản 4, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen thưởng toàn diện thì không được khen thưởng chuyên đề và ngược lại (trừ khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn).
Ví dụ:
-  Trình TLĐ khen toàn diện thì không trình CĐXDVN khen toàn diện hoặc chuyên đề.
- Có thể vừa trình TLĐ khen chuyên đề, vừa trình CĐXDVN khen toàn diện hoặc chuyên đề khác.
- Một đối tượng có thể nhận khen thưởng của 02 chuyên đề khác nhau.
Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng mức cao hơn mà chỉ được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.”
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 5
  • 4
  • 0
  • 9
  • 9
  • 6
lên đầu trang