Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2019 | 17:39

Thứ hai, 17/06/2019 | 17:39

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:48 ngày 10/01/2019

Công tác kiểm tra công đoàn của ngành Xây dựng năm 2018

Tính đến tháng 12 năm 2018 toàn Ngành có 23 ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn cấp trên cơ sở; 407 UBKT công đoàn cơ sở (còn lại là các công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên cử một ủy viên ban chấp hành làm nhiệm vụ kiểm tra); toàn Ngành có 1316 ủy viên UBKT, trong đó nữ là 499 người. 
UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện được 682 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ (289 cuộc kiểm tra tại cùng cấp và 393 cuộc kiểm tra cấp dưới). Qua kiểm tra, việc chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đã rà soát, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; tích cực tham gia với chuyên môn giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động. Việc tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ, nhìn chung được chuẩn bị tốt, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chuyên môn. Đại hội đảm bảo nguyên tắc, quy trình, dân chủ. Sau Đại hội, công đoàn các cấp trong Ngành đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, UBKT và kịp thời triển khai hoạt động. Tuy nhiên, tại một số công đoàn cơ sở vẫn còn một số tồn tại: hồ sơ, thủ tục kết nạp đoàn viên còn thiếu; chế độ sinh hoạt ban chấp hành chưa đều; công tác kiểm tra còn chưa được quan tâm đúng mức, khi họp ban chấp hành chưa mời đủ ủy viên UBKT dự họp. Chưa ban hành nội quy tiếp đoàn viên, người lao động theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.
Về kiểm tra tài chính, công đoàn các cấp đã thực hiện được 590 cuộc kiểm tra về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính và tài sản công đoàn (241 cuộc kiểm tra tại cùng cấp và 349 cuộc kiểm tra cấp dưới). Việc sử dụng, quản lý, tài chính, tài sản công đoàn tại các đơn vị đã thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguồn kinh phí, đoàn phí công đoàn chủ yếu chi cho các hoạt động phong trào, khen thưởng, thăm hỏi đoàn viên. Nhiều đơn vị đã thu kinh phí kịp thời, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động công đoàn. Tuy nhiên tại một số đơn vị việc thu kinh phí công đoàn còn gặp khó khăn, nợ đọng nhiều; quy chế chi tiêu nội bộ chưa kịp thời bổ sung, điều chỉnh theo quy định mới; nộp báo cáo dự toán, quyết toán tài chính lên cấp trên còn chậm.
Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện. Năm 2018, toàn Ngành có 32 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, nội dung về đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động; UBKT đã nêu quan điểm giải quyết, bám sát tình hình, tham gia, đôn đốc việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. 
CĐXDVN đã triển khai đến các Công đoàn trực thuộc Quy định về giám sát trong tổ chức công đoàn. Toàn Ngành đã tổ chức được 42 cuộc giám sát (40 cuộc đối với tổ chức, 02 cuộc đối với cá nhân). 
Công tác xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn cũng đã được triển khai. Đến nay, chưa có trường hợp nào phải xử lý kỷ luật theo quy định.
Tóm lại, năm 2018, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong Ngành đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành công của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII CĐXDVN; nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên; nâng cao việc quản lý, thu, chi tài chính, tài sản công đoàn; hạn chế tiêu cực, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn.
Năm 2019, UBKT công đoàn các cấp cần tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm tra theo các nhiệm vụ quy định tại Điều Lệ Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam về công tác kiểm tra. Kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính công đoàn tại cùng cấp và cấp dưới. Giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kỷ luật theo quy định. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nhân sự UBKT và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.   
UBKT, CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 5
  • 9
  • 2
  • 7
lên đầu trang