Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 22/07/2019 | 18:44

Thứ hai, 22/07/2019 | 18:44

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:04 ngày 06/08/2018

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở được BLLĐ năm 2012 quy định như thế nào?

Hỏi: Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở được BLLĐ năm 2012 quy định như thế nào?
Trả lời: 
204 BLLĐ năm 2012 quy định trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở như sau:
1. Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án, Hội đồng trọng tài lao động hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.
2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết (Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác); 
b) Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết (Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động).
3. Trong trường hợp hết thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích.
Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về quyền thì tiến hành giải quyết.
Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì hướng dẫn ngay các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
Ban CSPL, CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 8
  • 3
  • 5
  • 3
lên đầu trang