Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:45

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:45

Kinh nghiệm hoạt động

Cập nhật lúc 03:06 ngày 19/09/2016

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống

 ... Lịch sử ngành tuyên giáo luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc. Công tác tuyên giáo đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng bằng việc tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình. Tài liệu này phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Công tác tuyên giáo không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng;  cổ vũ hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, hình thành các cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tuyên giáo đã góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, giành thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là thời kỳ phát triển toàn diện của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực: lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao… Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện hoạt động ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao. Nội dung hoạt động tuyên giáo phong phú, bao trùm mọi lĩnh vực, phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới.

... Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Trải qua chặng đường 86 năm đầy khó khăn, thử thách, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược của Đảng trên trận địa tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về  cơ  bản là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của Ngành vẫn được giữ vững và ngày càng phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

...Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo hôm nay, cán bộ ngành Tuyên giáo tự hào nhìn lại chặng đường 86 qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, sự phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, công tác tuyên giáo đã giành được những thành tựu to lớn; thành kính biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tiền bối và lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp tuyên giáo.

...Công tác tuyên giáo hiện nay đang đứng trước những khó khăn và thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen. Tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không ổn định. Tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới rất phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ những chuyển biến tích cực của nền kinh tế - xã hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lại phải ứng phó với những khó khăn, phức tạp mới: sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, sự biến đổi của khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí… Những diễn biến phức tạp đó đang gây ra những băn khoăn, lo lắng, làm giảm sút niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ toàn Ngành nói chung và Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác: lý luận chính trị; tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, y tế, thông tin đối ngoại; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Rà soát, sắp xếp, nâng cao chất lượng các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tăng cường giao ban, phối kết hợp với bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Phương hướng, nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhất là quán triệt sâu sắc những quan điểm đã nêu trong Nghị quyết TW 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 “Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Ngành cần phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của Ngành, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc; nâng cao bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, tâm huyết với nghề; tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; gương mẫu thực hiện chuẩn mực của Ngành: “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”; phấn đấu để ngành Tuyên giáo có nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Hai là, phát huy những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những yếu kém, hạn chế trong công tác tuyên giáo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Việc đổi mới phải được thực hiện đồng bộ trong mọi lĩnh vực, mọi binh chủng của công tác tuyên giáo, mà trọng tâm là đổi mới công tác tham mưu của các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, của hệ thống tuyên giáo các cấp và đổi mới ngay trong tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo. Hoạt động tuyên giáo phải tập trung phục vụ nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và nghị quyết của các đảng bộ các cấp, các ngành và địa phương. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên báo chí Trung ương, địa phương, bảo đảm yêu cầu kịp thời, chính xác, khách quan, cổ vũ được những điển hình, nhân tố mới. Tăng cường hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật… Tăng cường đối thoại trực tiếp tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng, trong xã hội. Nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các Đề án và các báo cáo chuyên đề trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ba là, thực hiện tốt chức năng định hướng, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, trước hết là luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, phát hiện sớm những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội nhất là những vấn đề liên quan tới triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết liên quan trực tiếp tới lĩnh vực tuyên giáo để tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là tham mưu, triển khai có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên thấu hiểu việc học tập và làm theo theo Bác là công việc thường xuyên, hàng ngày trong cuộc sống, trong mỗi cơ quan đơn vị cũng như trong mọi lĩnh vực công tác.

Bốn là, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, đặc biệt là nghiên cứu các giải pháp, các hình thức để chủ động hơn nữa trong đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên Internet. Khẩn trương kiện toàn, duy trì và củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương 94 và ban chỉ đạo 94 ở các bộ, ngành, địa phương, hoạt động của nhóm chuyên gia.

Năm là, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức ban tuyên giáo các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp. Quan tâm xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của cơ quan.

...Những thành tựu đáng tự hào của công tác Tuyên giáo 86 năm qua dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu, tạo niềm tin và sự phấn khởi trong toàn ngành quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa những trọng trách mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Thu Hằng

Trích (tuyengiao.vn)

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 4
  • 0
lên đầu trang