Tìm kiếm 
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI: Thảo luận về báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa X và Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung)
Cập nhật lúc 02:28 ngày 29/07/2013
789e8ded4_thaoluanto8.jpg

Các đại biểu tổ 8 đang thảo luận tại tổ. Ảnh: Việt Lâm


Ngày 29.7, các đại biểu chia thành 20 tổ để thảo luận về 2 nội dung: Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa X và Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung).

Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X thống nhất và báo cáo với Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam như sau: Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội X Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 5.11.2008, được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến chỉ đạo ngày 14.4.2009 và đồng ý ban hành với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung như: Bổ sung một số quyền của đoàn viên công đoàn; bổ sung quy định về cán bộ công đoàn; sửa đổi, bổ sung, sắp xếp lại nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo hướng đưa những nhiệm vụ có liên quan đến chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu… 

Vì vậy, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X đã cơ bản đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp quy định hiện hành của Hiến pháp, pháp luật về lao động và công đoàn. 

Những quy định của điều lệ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn tương đối cụ thể, phù hợp với từng cấp, từng loại hình tổ chức cơ sở của công đoàn, tạo cho việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo Công đoàn Việt Nam hoạt động ổn định, từng bước phát huy hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. 

Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của tình hình kinh tế-xã hội đất nước đã tác động trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, quan hệ lao động tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp, một số vấn đề mới phát sinh cần được nghiên cứu, tổng kết. Một số quy định của điều lệ còn bộc lộ những bất cập trước sự thay đổi và yêu cầu mới của tình hình kinh tế-xã hội đất nước.

Công đoàn Việt Nam thực hiện đồng thời 3 chức năng, nhưng việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tình trạng thất thu đoàn phí, kinh phí công đoàn còn lớn, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, CĐCS và công đoàn cấp trên chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Mô hình tổ chức của công đoàn bộc lộ nhiều bất cập, còn nhiều cấp trung gian. Việc phân cấp quản lý cơ sở, mối quan hệ giữa công đoàn ngành TƯ và LĐLĐ địa phương còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện điều lệ ở một số cấp công đoàn chưa được thực hiện triệt để, nghiêm túc, làm hạn chế kết quả kết nạp đoàn viên, thành lập mới tổ chức công đoàn; ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động công đoàn và chất lượng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát của công đoàn chưa cao; một số chủ trương đã có, nhưng khi tổ chức thực hiện còn lúng túng và thiếu cương quyết.

Luật Công đoàn năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2012 có nhiều quy định mới nhằm tăng cường vai trò của các cấp công đoàn, vì vậy Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau như: Về công đoàn giáo dục huyện; về nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp; về quy định thời gian hội nghị  định kỳ của BCH; về thành lập CĐCS; về Công đoàn Viên chức Việt Nam; về công đoàn trong lực lượng vũ trang; về tài chính công đoàn...

Theo laodong.com

Phản hồi độc giả

Nickname:
Nội dung:
 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
mien_trung
usco
Vicem Hoàng Mai
cdxd4
baolaodong
baoxaydung