Tìm kiếm 
Hướng dẫn quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2012
Cập nhật lúc 02:07 ngày 21/02/2013
Căn cứ Hướng dẫn số 83/HD-TLĐ ngày 15/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) hướng dẫn quyết toán tài chính công đoàn năm 2012. Để tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn 2012 nộp TLĐ đúng thời gian qui định, yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2012 và lưu ý một số điểm như sau: 

1. Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2012 đúng mẫu biểu qui định, phản ánh đầy đủ cột số liệu dự toán năm 2012 đã được CĐXDVN thông báo duyệt.

2. Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa các cấp công đoàn năm 2012 thực hiện theo Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐ; Quyết định số 18b/QĐ-CĐXD ngày 11/01/2012 của CĐXDVN. 

3. Báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của cấp Công đoàn cơ sở lưu ý:

+ Thực hiện trên phần mềm kế toán;
+ Thu KPCĐ, ĐPCĐ, thu khác báo cáo đúng số thực thu, đúng nội dung thu; 
+ Số thu, số nộp của các năm trước nhưng phát sinh trong năm 2012 phải phản ánh đầy đủ vào báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2012;
+ Lập Biên bản xác nhận số liệu trích, nộp KPCĐ với chuyên môn đến 31/12/2012;
+ Nộp bản sao “Sổ thu, chi ngân sách Công đoàn cơ sở” (mẫu S82-TLĐ);

4. Yêu cầu các đơn vị lập và nộp báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian qui định.

5. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2012 về CĐXDVN trước ngày 28/02/2013.

6. Hồ sơ quyết toán tài chính công đoàn năm 2012 của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm:

- Bảng cân đối tài khoản kế toán                                        (Mẫu B01-H)
- Báo cáo tổng hợp quyết toán thu, chi NSCĐ năm 2012  (Mẫu B08 - TLĐ)
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2012                       ( Mẫu B05-H)
- Sổ tổng hợp quyết toán thu, chi NSCĐ năm 2012           (Mẫu S84-TLĐ) 
- Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ năm 2012                 (Mẫu B20-TLĐ)
- Tổng hợp kiểm kê TSCĐ, CCDC đến 31/12/ 2012          
- Phụ lục số 01 “Tổng hợp thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2012”.    

7. Hồ sơ quyết toán tài chính công đoàn năm 2012 của Công đoàn các Trường trực thuộc CĐXDVN gồm:
 - Báo cáo quyết toán thu - chi NSCĐ năm 2012          (Mẫu B07-TLĐ).
 - Bản sao Sổ thu chi NSCĐ cơ sở  năm  2012               (Mẫu S82-TLĐ).                                                               

              BAN TÀI CHÍNH CĐXDVN

Phản hồi độc giả

Nickname:
Nội dung:
 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn