Tìm kiếm 
Hướng dẫn quyết toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2011
Cập nhật lúc 03:58 ngày 13/02/2012
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 và gần 3 năm thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TLĐ ngày 16/2/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định về nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách công đoàn cơ sở đối với các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 16/12/2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ về việc ban hành Qui định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở, áp dụng thống nhất đối với cấp công đoàn cơ sở (CĐCS), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2012, thay thế Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007.

657d882fc_thu_ngan_sach.jpg

Tại Hội nghị giao ban công tác tài chính toàn Ngành diễn ra ngày 21/12/2011 vừa qua, Ban Tài chính CĐXDVN cũng đã kịp thời triển khai, phổ biến văn bản đến các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn các CĐCS thực hiện từ 01/1/2012 đúng chế độ.
     
Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần này đã tập trung hướng về cơ sở, qui định mới nhiều nội dung chi ngân sách công đoàn đối với CĐCS. Cụ thể:
    
1- Qui định nguồn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn phân phối cho công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ được sử dụng như sau:

+ Được sử dụng tối đa 30% để chi lương cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp cán bộ công đoàn.
+ Được sử dụng tối đa 10% tổng số kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng chi tham quan, du lịch;
+ Được sử dụng 10% chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên.
+ Phần kinh phí còn lại giành cho các hoạt động khác do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, theo hướng ưu tiên kinh phí  tổ chức các hoạt động phong trào của CBCCVCLĐ, đào tạo cán bộ, giảm  chi hành chính.

2- Nội dung chi huấn luyện, đào tạo cán bộ ( Mã số 30) được hạch toán vào mục chi riêng để tổng hợp, đánh giá cụ thể, không nằm trong mục chi hoạt động phong trào như trước đây. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Tổng Liên đoàn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là đối với cấp CĐCS.
       
3 - Chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn được trích từ ngân sách công đoàn, được phản ánh vào mục chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn (mã số 33).

4- Chi phối hợp tổ chức cho CBCCVCLĐ đi tham quan, du lịch; Chi phối hợp tổ chức, hỗ trợ cho con CBCCVCLĐ gửi trẻ, học mẫu giáo cũng được trích một phần từ ngân sách công đoàn, được phản ánh vào mục chi khác (mã số 35).

5- Qui định cũng nêu rõ:  Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo Thông tư số 40/2006/TTLT-BTC -BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN  ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính- Ban Thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC  ngày 1 /10/2009 của Bộ Tài chính.

Quy định về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn xem tại đây

Hướng dẫn quyết toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2011 xem tại đây

Nguyễn Thị Thủy Lệ
Trưởng Ban Tài chính CĐXDVN

Phản hồi độc giả

Nickname:
Nội dung:
 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
mien_trung
usco
Vicem Hoàng Mai
cdxd4
baolaodong
baoxaydung