Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 11/08/2022 | 18:49

Thứ năm, 11/08/2022 | 18:49

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 07:24 ngày 21/06/2022

Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022

Ngày 14/6/2022, CĐXDVN triển khai văn bản số 297/CĐXD-TGNC về việc đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022.
Theo đó, CĐXDVN đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) trong các cấp công đoàn ngành Xây dựng với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong các cấp công đoàn toàn Ngành đối với Cuộc vận động trong tình hình mới; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người lao động Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất, phân phối hàng hóa; xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và đoàn viên, công nhân, người lao động trong thực hiện Cuộc vận động. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa, đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển.
Để triển khai hiệu quả Cuộc vận động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn các đơn vị một số nội dung trọng tâm như sau:   
1. Căn cứ vào tình hình thực tế, gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có cơ hội tiếp cận, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp trong nước.
2. Tăng cường thông tin tuyên truyền theo nhiều hình thức đa dạng, trên các phương tiện đại chúng như báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) trong các sự kiện, hoạt động công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới, Chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Cuộc vận động. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động.    
3. Phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức triển khai Cuộc vận động dành cho người lao động gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên và người lao động”, Chương trình “Tết Sum vầy” và các phong trào thi đua yêu nước khác của tổ chức Công đoàn. Tiếp tục đàm phán, thỏa thuận, mở rộng với các đối tác và doanh nghiệp để tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân và người lao động được dễ dàng tiếp cận các mặt hàng thương hiệu Việt với giá thành ưu đãi, đặc biệt là tại các khu nhà trọ công nhân.
4. Tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động khi thực hiện việc mua sắm, sản xuất tiếp tục ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được và đảm bảo chất lượng.
5. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, vận động đoàn viên, người lao động thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần vào sự phát triển của đơn vị và kinh tế - xã hội của Ngành, đất nước.
6. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia Cuộc vận động; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025.
Các công đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong báo cáo năm của đơn vị.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 2
  • 3
  • 8
  • 3
  • 6
  • 9
  • 2
lên đầu trang