Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 04/10/2023 | 07:09

Thứ tư, 04/10/2023 | 07:09

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:21 ngày 06/07/2021

Cơ quan CĐXDVN: Triển khai các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, để CBCCNV Cơ quan kịp thời nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, ngày 05/7/2021, Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung Nghị quyết 02 .
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ,  Chủ tịch CĐXDVN, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan, các đồng chí Phó Chủ tịch CĐXDVN cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan CĐXDVN.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐXDVN quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW.
Tại Hội nghị, CBCCNV Cơ quan đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bí thư Chi bộ, quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW trọng tâm là 05 quan điểm chỉ đạo, 05 mục tiêu cụ thể và 06 nhiệm vụ giải pháp.
Đồng chí nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tổ chức Công đoàn trong suốt hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động công đoàn. Sự ra đời của Nghị quyết là hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; là cơ sở chính trị quan trọng để Nhà nước thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành các quy định của pháp luật về tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Đồng chí cũng đề nghị CBCCNV Cơ quan trong thời gian tới cần quyết tâm, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tích cực tham mưu triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết số 02 để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.
 Đồng chí Đoàn Thị Phượng, chuyên viên Ban Tài chính CĐXDVN trình bày chuyên đề Đề án chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh quý quản lý hành chính đối với cơ quan CĐXDVN năm 2021.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Phượng, chuyên viên Ban Tài chính CĐXDVN đã trình bày chuyên đề Đề án chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan CĐXDVN năm 2021.

CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 0
  • 6
  • 7
  • 6
  • 6
  • 0
lên đầu trang